Välfärdsområdesstyrelsen, möte 28-09-2023

Protokollet är granskat

§ 254 Arrendering av tomt från Lovisa stad 

IUHVADno-2023-3371

Beskrivning

Beredning och ytterligare upplysningar: fastighetschef Riikka Hopealinna,
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

Välfärdsområdesstyrelsen har 17.8.2023 (§ 202) godkänt projektplanen för Lovisa nya räddningsstation. Lovisa stad har genom stadsstyrelsens beslut 8.5.2023 (§ 144) stannat för att arrendera brandstationens tomt 434-8-818-2 till Östra Nylands välfärdsområde. Tomtens areal är 15 660 m² och exploateringstalet e=0,25. Byggrätten på tomten är 3 915 m² vy. Villkoren för arrendet framgår av arrendekontraktet som föreligger som bilaga. Enligt kontraktet uppgår det årliga arrendet för tomten till 11 745 euro. Summan knyts till levnadskostnadsindex 1951:10 = 100, basindex utgörs av indextalet för september 2023. Arrendetiden är 50 år så att den börjar 1.11.2023 och slutar 31.10.2073. 

Det är ändamålsenligt att arrendera tomten 434-8-818-2 på det sätt som anges i kontraktet för att anlägga Lovisa räddningsstation på tomten. 

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören: 

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att arrendera tomten 434-8-818-2 från Lovisa stad i enlighet med det kontrakt som föreligger som bilaga. 

Beslut

Beslutades enligt beslutsförslaget.

Möte hantering

Det antecknades i protokollet, att ledamot Lotte-Marie Stenman anmälde jäv och avlägsnade sig från mötesrummet under behandlingen av detta ärende (samfundsjäv)


Sökande av ändring

Välfärdsområdeslagen 139 §

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

 

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras av:

  • den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • välfärdsområdets medlem

 

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Östra Nylands välfärdsområdes registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En medlem i välfärdsområdet anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

 

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos  Östra Nylands välfärdsområdes styrelse och de nämnder och sektioner till vilken vederbörande tjänsteinnehavares beslut är underordnad.

Omprövningen levereras till registraturen.

Kontaktinformation och besöksadress:

Östra Nylands välfärdsområdes registratur

WSOY-huset, Mannerheimgatan 20 K 3 vån, 06100 Borgå

E-post: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Registraturen är öppen måndag–fredag kl. 9-15.

 

Omprövningsbegärans form och innehåll

Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I omprövningsbegäran ska uppges:

  • det beslut i vilket omprövning begärs
  • hurdan omprövning som begärs
  • på vilka grunder omprövning begärs.

 

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

 

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Östra Nylands välfärdsområdes registratur (kirjaamo(at)itauusimaa.fi).