Välfärdsområdesstyrelsen, möte 20-06-2023

Protokollet är granskat

§ 191 Beviljande av avsked till Sandra Riipi från förtroendeuppdrag som ersättare i revisionsnämnden och val av ny ersättare till nämnden  

IUHVADno-2023-1669

Beskrivning

Beredning och upplysningar: förvaltningsjurist Tomas Määttä, tomas.maatta@itauusimaa.fi 

Den 6 juni 2023 har Sandra Riipi begärt avsked från sitt uppdrag som ersättare i revisionsnämnden på grund av fullmäktigegruppens personalförändringar i nämnden. 

Enligt 75 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) kan den som har giltiga skäl kan avgå från ett förtroendeuppdrag. Det organ som utsett den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked. 

Enligt Östra Nylands välfärdsområdes förvaltningsstadga har revisionsnämnden tretton (13) ledamöter, och bland dem väljer välfärdsområdesfullmäktige en (1) ordförande och en (1) vice ordförande för nämnden. Ordföranden och vice ordföranden ska vara ledamöter i välfärdsområdesfullmäktige. Varje ledamot har en personlig ersättare. 

Enligt 80§ i lagen om välfärdsområden (611/2021) är följande personer inte valbara till revisionsnämnden: 

  • en ledamot i välfärdsområdesstyrelsen, 
  • den som enligt 28§ 2 och 3 mom. i förvaltningslagen är närstående till en ledamot i välfärdsområdesstyrelsen eller till välfärdsområdesdirektören, 
  • den som är anställd hos välfärdsområdet eller den som är anställd hos eller verkställande direktör för en sammanslutning eller stiftelse där välfärdsområdet har bestämmande inflytande eller den som har en därmed jämförbar ställning i en sådan sammanslutning eller stiftelse, 
  • den som inte är valbar till välfärdsområdesstyrelsen. 

Vid tillsättandet av nämnden ska beaktas 4a§ i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609 /1986), enligt vilken kvinnor och män ska vara representerade till minst 40 procent vardera i välfärdsområdets organ, med undantag för fullmäktigeVid tillsättandet av organet ska beaktas lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986), enligt vilken kvinnor och män ska vara representerade till minst 40 % vardera i välfärdsområdets organ, med undantag för fullmäktige (4 a §). 

Revisionsnämndens sammansättning för mandattiden 2022-2025: 

Medlem 

Ersättare 

Ordförande Silja Metsola SAML+KD 

Kari Jahnsson SAML+KD 

vice ordförande Johanna Aaltonen SDP 

Tero Aaltonen VF 

Hannu Ollikainen SFP 

Martin Segerstråle SFP 

Petra Paakkanen SFP 

Malin Havila SFP 

Johan Söderberg SFP 

Björn Sundqvist SFP 

Ari Oksanen SAML+KD 

Hannele Luukkainen SAML+KD 

Tiina Sinkkonen SAML+KD       

Pirkko Parjanen SAML+KD 

Minna Tirkkonen SDP 

Auli Lehto-Tähtinen SDP 

Marko Piirainen SDP 

Mikko Valtonen SDP 

Timo Raivio GRÖNA 

Harri Lehtonen GRÖNA 

Ilkka Sillanpää SANNF 

Kari Pauloaho SANNF 

Sonja Hällfors C 

Lenita Niemelä C 

Johanna Knoop RN 

Sandra Riipi RN 

Beslutsförslag

välfärdsområdesdirektören: 

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att 

  1. Sandra Riipi beviljas avsked från uppdraget som ersättare i revisionsnämnden, 
  2. fullmäktige väljer en ny ersättare till nämnden för den återstående mandattiden

Beslut

Beslutades enligt beslutsförslaget.