Välfärdsområdesstyrelsen, möte 09-11-2023

Protokollet är granskat

§ 292 Verkställighet av välfärdsområdesfullmäktiges 17.10.2023 beslut

Beskrivning

Beredning och ytterligare uppgifter: förvaltningsdirektör Camilla Söderström, 
camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

Enligt 43 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) svarar välfärdsområdesstyrelsen för beredningen och verkställigheten av välfärdsområdesfullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet. En väsentlig del av verkställigheten är tillsynen över beslutens laglighet. Tillsynen ger en möjlighet att korrigera laglighetsfel som annars kan leda till besvär.

I 101 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) sägs att om välfärdsområdesstyrelsen finner att ett beslut av välfärdsområdesfullmäktige har kommit till i oriktig ordning,​ att välfärdsområdesfullmäktige har överskridit sina befogenheter eller att beslutet annars strider mot lag,​ ska välfärdsområdesstyrelsen vägra att verkställa beslutet. Ärendet ska utan dröjsmål föreläggas fullmäktige på nytt. Välfärdsområdesstyrelsen kan inte vägra att verkställa ett beslut på grund av att beslutet är oändamålsenligt. Tillsynen gäller välfärdsområdesfullmäktiges alla beslut samt alla eventuella fel i förfarande,​ överskridningar av befogenheter och andra laglighetsfel.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören: 

Välfärdsområdesstyrelsen för Östra Nylands välfärdsområde konstaterar att den inte har något att anmärka om lagligheten i välfärdsområdesfullmäktiges beslut 17.10.2023. Besluten verkställs enligt välfärdsområdesfullmäktiges protokoll.

Beslut

Beslutades enligt beslutsförslaget.

Möte hantering

Det antecknades i protokollet, att ledamot Lotte-Marie Stenman anmälde jäv och avlägsnade sig från mötesrummet under behandlingen av detta ärende (partsjäv).


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.