Välfärdsområdesstyrelsen, möte 09-11-2023

Protokollet är granskat

§ 282 Uppdatering av personalstrategin för åren 2024–2025

IUHVADno-2023-3821

Beskrivning

Beredning och ytterligare uppgifter: personaldirektör Anu Rautiainen,
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

Gällande personalstrategi för Östra Nylands välfärdsområde utarbetades för det första verksamhetsåret (bilaga 1). När personalstrategin godkändes slog man samtidigt fast att den ska uppdateras för åren 2024–2025.

Då man sammanställde personalstrategin engagerade man på bred front personal som skulle övergå till välfärdsområdet. Anställda från olika yrkesbranscher och olika organisationsnivåer gjordes delaktiga i beredningen. Med olika slags metoder kartlade man uppfattningar om meningsfullhet i arbetet samt förankring av välfärdsområdets värderingar på praktisk nivå. Fambition Consulting Oy var samarbetspartner.

Som personalstrategiska prioriteringsområden lyfte man fram kompetens och utveckling, coachande och inkluderande ledarskap, sunt och tryggt arbete samt delaktighet och att åstadkomma saker tillsammans. I strategin för det första verksamhetsåret infördes de åtgärder som var avsedda för år 2023. I den uppdaterade versionen har man fastställt målsättningar, åtgärder och indikatorer för åren 2024–2025. Uppdateringen har behandlats och godkänts i samverkan i välfärdsområdets samarbetsorgan 18.10.2023. Uppdateringen föreligger som bilaga 2.

Utöver personalstrategin har kommande års personalpolitiska åtgärder angetts i den servicestrategi som håller på att beredas samt i produktivitetsprogrammet.

 

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att godkänna uppdateringen av personalstrategin för åren 2024–2025.

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att godkänna uppdateringen av personalstrategin för åren 2024–2025. För år 2024 utarbetas en noggrannare arbetsplan, om vilken man rapporterar i samband med delårsrapporterna.

Möte hantering

Föredragande tillade följande mening till beslutsförslaget: För år 2024 utarbetas en noggrannare arbetsplan, om vilken man rapporterar i samband med delårsrapporterna.

Det antecknades i protokollet att ledamot Arto Kujala anlände till mötet kl. 18.26 under behandlingen av detta ärende.


Sökande av ändring

Välfärdsområdeslagen 139 §

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

 

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras av:

  • den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • välfärdsområdets medlem

 

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Östra Nylands välfärdsområdes registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En medlem i välfärdsområdet anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

 

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos  Östra Nylands välfärdsområdes styrelse och de nämnder och sektioner till vilken vederbörande tjänsteinnehavares beslut är underordnad.

Omprövningen levereras till registraturen.

Kontaktinformation och besöksadress:

Östra Nylands välfärdsområdes registratur

WSOY-huset, Mannerheimgatan 20 K 3 vån, 06100 Borgå

E-post: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Registraturen är öppen måndag–fredag kl. 9-15.

 

Omprövningsbegärans form och innehåll

Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I omprövningsbegäran ska uppges:

  • det beslut i vilket omprövning begärs
  • hurdan omprövning som begärs
  • på vilka grunder omprövning begärs.

 

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

 

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Östra Nylands välfärdsområdes registratur (kirjaamo(at)itauusimaa.fi).