Välfärdsområdesstyrelsen, möte 09-11-2023

Protokollet är granskat

§ 283 Tjänsteregleringar inom tjänster för äldre från 1.12.2023

IUHVADno-2023-3823

Beskrivning

Beredning och ytterligare uppgifter: personaldirektör Anu Rautiainen, 
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

Kundhandledningen inom tjänster för äldre har utvecklats så att den bättre ska svara mot servicebehovet. Verksamheten har förenhetligats, och kundhandledningen av äldre fungerar regionalt inom hela välfärdsområdet.

I samband med överlåtelsen av rörelse har det funnits en varierande brokighet i fråga om tjänste- och uppgiftsbeteckningar. Skilda beteckningar har funnits för samma uppgifter. En del av dem som arbetat med kundhandledning har varit anställda i tjänsteförhållande, en del i arbetsavtalsförhållande.

Kundhandledarna har till uppgift att ge råd och vägleda samt göra bedömningar av äldre kunders servicebehov. I och med den förändring som skett i verksamheten har det blivit uppenbart att beteckningarna och tjänstestrukturen för dem som gör samma arbete bör förenhetligas. På grund av att kundhandledningsuppgifterna innefattar utövande av offentlig makt, med andra ord beslutsfattande, bör alla som gör detta arbete vara anställda i tjänsteförhållande.

Det bestäms i 48 § i förvaltningsstadgan att välfärdsområdesstyrelsen beslutar om inrättande och indragning av tjänster samt om ändring av beteckningarna för dem. Välfärdsområdesstyrelsen ska i det sammanhanget fatta beslut om behörighetsvillkoren. Det föreslås att det fastställs att behörighetsvillkor är lämplig yrkeshögskoleexamen inom socialvårdsbranschen eller hälsovårdsbranschen eller tidigare examen på institutnivå samt registrering i registret över yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. Språkkraven är goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket samt muntliga kunskaper eller språkkunskaper som arbetsuppgifterna kräver i det andra inhemska språket.

Det föreslås att tjänstebeteckningarna ändras till tjänster som kundhandledare. För närvarande har de anställda som verkar inom kundhandledningen tjänstebeteckningarna socialhandledare, minneskoordinator, servicehandledare, hälsovårdare, familjevårdsledare, servicekoordinator, specialsocialhandledare, kundhandledare, serviceansvarig och ansvarig servicekoordinator. En del av beteckningarna gäller anställda i tjänsteförhållande, andra anställda i arbetsavtalsförhållande. I fråga om dem som är i tjänsteförhållande föreslås det för välfärdsområdesstyrelsen att tjänstebeteckningarna ändras. För dem som är i arbetsavtalsförhållande föreslås det att tjänster som kundhandledare inrättas i stället för befattningarna. Antalet anställningsförhållanden förblir oförändrat.

De poster där det inte finns någon ordinarie innehavare kommer att ledigförklaras offentligt.

De poster som ombildas från anställning i arbetsavtalsförhållande till tjänsteförhållande kommer att ledigförklaras internt enligt 4 § i tjänsteinnehavarlagen (lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden).

Utöver förenhetligandet av tjänstebeteckningarna har man också för avsikt att tydliggöra chefsstrukturen och att förenhetliga denna så att den överensstämmer med välfärdsområdets chefsstruktur.

I enlighet med samarbetslagen har det 1.11.2023 ordnats ett samverkansmöte angående ombildningarna av tjänsterna och befattningar och ändringarna av tjänstebeteckningar. Det har ordnats ett separat samverkansmöte med cheferna 4.9.2023. I den behandling som ägt rum i enlighet med samarbetslagen har det inte framförts uppfattningar där man skulle motsätta sig arrangemanget.

Ändringarna av beteckningarna inverkar inte på personens lön eller behörighetsvillkor. Eventuella lönejusteringsbehov bedöms separat i samband med löneharmoniseringen.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att 

 1. tjänstebeteckningen för servicekoordinator ändras till tjänstebeteckning för kundhandledare, 
 2. tjänstebeteckningen för serviceansvarig ändras till tjänstebeteckning för kundhandledare, 
 3. tjänstebeteckningen för specialsocialhandledare ändras till tjänstebeteckning för kundhandledare, 
 4. tjänstebeteckningen för servicehandledare (2) ändras till tjänstebeteckning för kundhandledare, 
 5. tjänstebeteckningen för servicekoordinator (7) ändras till tjänstebeteckning för kundhandledare, 
 6. tjänstebeteckningen för socialhandledare ändras till tjänstebeteckning för kundhandledare, 
 7. följande fyra arbetsavtalsförhållanden ombildas till tjänster genom inrättande av fyra tjänster som kundhandledare:
  • befattningen som servicehandledare ombildas till en tjänst som kundhandledare 
  • befattningen som familjevårdsledare ombildas till en tjänst som kundhandledare
  • befattningen som hälsovårdare ombildas till en tjänst som kundhandledare 
  • befattningen som minneskoordinator ombildas till en tjänst som kundhandledare. 

Beslut

Beslutades enligt beslutsförslaget.


Sökande av ändring

Välfärdsområdeslagen 139 §

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

 

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras av:

 • den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • välfärdsområdets medlem

 

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Östra Nylands välfärdsområdes registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En medlem i välfärdsområdet anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

 

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos  Östra Nylands välfärdsområdes styrelse och de nämnder och sektioner till vilken vederbörande tjänsteinnehavares beslut är underordnad.

Omprövningen levereras till registraturen.

Kontaktinformation och besöksadress:

Östra Nylands välfärdsområdes registratur

WSOY-huset, Mannerheimgatan 20 K 3 vån, 06100 Borgå

E-post: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Registraturen är öppen måndag–fredag kl. 9-15.

 

Omprövningsbegärans form och innehåll

Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I omprövningsbegäran ska uppges:

 • det beslut i vilket omprövning begärs
 • hurdan omprövning som begärs
 • på vilka grunder omprövning begärs.

 

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

 

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Östra Nylands välfärdsområdes registratur (kirjaamo(at)itauusimaa.fi).