Välfärdsområdesstyrelsen, möte 09-11-2023

Protokollet är granskat

§ 288 Tillsättande av en delegation för utkomststödsärenden vid Östra Nylands välfärdsområde

IUHVADno-2023-3833

Beskrivning

Beredning och ytterligare uppgifter: direktör för socialt arbete Hanna Kaunisto, 
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

Statsrådet har utfärdat förordningar om en riksomfattande delegation och om regionala delegationer för utkomststödsärenden. Delegationernas uppgifter anges i 27 e § i lagen om utkomststöd. I bestämmelsen, som trädde i kraft 1.1.2023, föreskrivs följande: Välfärdsområdet ska tillsätta en regional delegation för utkomststödsärenden, vars uppgift är att lägga fram förslag och ge utlåtanden för utvecklande av handläggningen av utkomststödsärenden och om frågor som gäller genomförande av samarbete inom välfärdsområdet. Bestämmelsen i lagen om utkomststöd preciseras i statsrådets förordning om regionala delegationer för utkomststödsärenden (1197/2022).

Att tillsätta en regional delegation är en lagstadgad skyldighet. Delegationen avger rapport om sin verksamhet till social- och hälsovårdsministeriet. Delegationens verksamhet ska främja ett stilfullt samarbete olika aktörer emellan, och delegationen ska utgöra ett forum där man kan behandla samordning inom regionen av förmåner och tjänster som inverkar på utkomsten. Delegationen behandlar inte individuella kundfrågor och har inte beslutanderätt, men kan ge rekommendationer eller dra upp riktlinjer för tillvägagångssätt inom de gränser som anges i lag och förordning.

Den regionala delegationen tillsätts av välfärdsområdet. Delegationen har en ordförande, en vice ordförande och minst sex andra ledamöter. Varje ledamot utom ordföranden och vice ordföranden har en personlig ersättare. Delegationerna består av företrädare för myndigheter och medborgarsamhället inom välfärdsområdet samt av en företrädare för Folkpensionsanstalten som Folkpensionsanstalten namnger. Medborgarsamhället erhåller representation genom de företrädare som representantskapet i välfärdsområdets partnerskapsbord ombes utse.

Ordföranden ska vara en tjänsteinnehavare i välfärdsområdet. Välfärdsområdet utser ordföranden och vice ordföranden samt övriga ledamöter och ersättare för fyra år åt gången. Välfärdsområdet kan utse permanenta sakkunniga till delegationen. Delegationerna kan också höra andra sakkunniga enligt behov. Det föreslås att Östra Nylands regionala delegation för utkomststödsärenden har sex ledamöter utöver ordföranden och vice ordföranden. Folkpensionsanstalten ombes utse högst två representanter jämte ersättare till delegationen, och partnerskapsbordet vid Östra Nylands välfärdsområde ombes utse en representant jämte ersättare senast 8.12.2023. Efter att ledamöterna har utsetts fattar välfärdsområdesstyrelsen vid sitt sammanträde 21.12.2023 beslut om att tillsätta en delegation för utkomststödsärenden för fyraårsperioden 2024–2027.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören: 

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att godkänna strukturen för Östra Nylands regionala delegation för utkomststödsärenden på det sätt som angetts. Dessutom ber välfärdsområdesstyrelsen Folkpensionsanstalten utse två och partnerskapsbordet vid Östra Nylands välfärdsområde en representant till delegationen senast 8.12.2023.

Beslut

Beslutades enligt beslutsförslaget. 


Sökande av ändring

Välfärdsområdeslagen 139 §

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

 

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras av:

  • den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • välfärdsområdets medlem

 

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Östra Nylands välfärdsområdes registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En medlem i välfärdsområdet anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

 

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos  Östra Nylands välfärdsområdes styrelse och de nämnder och sektioner till vilken vederbörande tjänsteinnehavares beslut är underordnad.

Omprövningen levereras till registraturen.

Kontaktinformation och besöksadress:

Östra Nylands välfärdsområdes registratur

WSOY-huset, Mannerheimgatan 20 K 3 vån, 06100 Borgå

E-post: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Registraturen är öppen måndag–fredag kl. 9-15.

 

Omprövningsbegärans form och innehåll

Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I omprövningsbegäran ska uppges:

  • det beslut i vilket omprövning begärs
  • hurdan omprövning som begärs
  • på vilka grunder omprövning begärs.

 

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

 

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Östra Nylands välfärdsområdes registratur (kirjaamo(at)itauusimaa.fi).