Välfärdsområdesstyrelsen, möte 09-11-2023

Protokollet är granskat

§ 289 Östra Nylands välfärdsområdes delårsrapport 1-9/2023

IUHVADno-2023-3791

Beskrivning

Beredning och ytterligare upplysningar: ekonomidirektör Minna Sevón,
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

Det föreskrivs i 120 § i lagen om välfärdsområden om välfärdsområdets skyldighet att producera information om sin verksamhet och ekonomi. Välfärdsområdet ska trots sekretessbestämmelserna till Statskontorets informationsresurs för ekonomisk information lämna uppgifter om bokslut, delårsrapporter och kostnader samt de ekonomiska uppgifter som ska lämnas regelbundet. Enligt 3 § i statsrådets förordning 462/2022 ska välfärdsområdet lämna kvartalsuppgifter för tiden 1 januari till och med 30 september senast den 31 oktober samma år. Den tredje delårsrapporten för år 2023 har utarbetats så att den svarar mot situationen 30.9.2023.

Under perioden januari – september 2023 hade Östra Nylands välfärdsområde verksamhetsintäkter på 30,5 miljoner euro, vilket är 69 procent av budgeten. Verksamhetsintäkterna förväntas överskrida budgeten på 1,3 miljoner euro.

Verksamhetskostnaderna uppgick under perioden januari – september till 323,9 miljoner euro. De faktiska verksamhetskostnaderna under det tredje kvartalet uppgick till 75 procent jämfört med budgeten. På våren förväntades en överskridning av budgeten för personalkostnaderna som följd av kostnadseffekterna från löneförhöjningarna och löneharmoniseringen. På grund av utmaningar med rekryteringen har man ökat användningen av köpta tjänster och inhyrd arbetskraft. På grund av detta förväntas personalkostnaderna bli 4,2 miljoner under de budgeterade personalkostnaderna. Anskaffningar av köpta tjänster uppskattas överskrida budgeten med 14,4 miljoner euro. Kostnaderna för köp av kundtjänster förväntas uppgå till 4,3 miljoner och inhyrning av arbetskraft till 18,2 miljoner mera än budgeterat. Kostnaderna för köp av ämnen, förnödenheter och varor förväntas överskrida budgeten med 3,1 miljoner euro. Enligt prognosen kommer verksamhetskostnaderna i sin helhet överskrida budgeten med 10,5 miljoner euro.

Finansministeriet har 10.10.2023 publicerat en uppskattning av den engångsersättning som korrigerar välfärdsområdenas finansiering. Den engångsersättning som korrigerar finansieringen för 2023 är cirka 680 miljoner euro. Våren 2023 betalades 150 miljoner euro i förskott av engångsersättningen. Den engångsersättning som Östra Nylands välfärdsområde får för att korrigera 2023 års finansiering uppgår uppskattningsvis till 13,6 miljoner euro. Av den summan har 2,5 miljoner euro betalats i förskott under perioden januari – mars. I sin helhet uppskattas statens finansiering att realiseras som 12,8 miljoner euro högre än budgeterat.

Årsbidraget uppskattas stanna vid -22,2 miljoner euro. Efter avskrivningar uppskattas resultatet för räkenskapsperioden vara -23,2 miljoner euro, dvs. räkenskapsperiodens underskott uppskattas att bli 4,2 miljoner euro mindre än den ursprungliga budgeten.  

Välfärdsområdets utfallsprocent är endast 7 procent för investeringarnas vidkommande. Vad gäller byggnadsprojekt har planeringsarbetet påbörjats, men långsammare än planerat. Av investeringsanslaget på 3 miljoner euro för maskiner och utrustning har ca 0,7 miljoner euro använts i slutet av september, främst till räddningsverkets fordon och utrustning.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att anteckna för kännedom den tredje delårsrapporten för år 2023 och sända den för kännedom till välfärdsområdesfullmäktige samt nämnderna.  

Beslut

Beslutades enligt beslutsförslaget.


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.