Välfärdsområdesstyrelsen, möte 09-11-2023

Protokollet är granskat

§ 280 Mötets laglighet och beslutförhet

Beskrivning

Mötets lagenlighet och beslutförthet konstateras.

Enligt välfärdsområdets förvaltningsstadga (146§) ska möteskallelsen skickas tre dagar före mötet. Inom samma tid ska det informeras om mötet på välfärdsområdets webbplats i det allmänna datanätet (147§).

Kallelsen har skickats till ledamöterna 6.11.2023 och samtidigt publicerats på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats.

Beslutsförslag

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen förrättade namnupprop och konstaterade vilka ledamöter som meddelat förhinder och vilka ersättare som kallats till mötet.

Välfärdsområdesstyrelsen konstaterade mötet lagenligt sammankallat och beslutfört.


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.