Välfärdsområdesstyrelsen, möte 09-11-2023

Protokollet är granskat

§ 287 Kommunikationsprinciperna och kommunikationsprogrammet för Östra Nylands välfärdsområde 

IUHVADno-2023-3828

Beskrivning

Beredning och ytterligare uppgifter: kommunikationsdirektör Mika Kosunen, 
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

Enligt förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde 8 § leder välfärdsområdesstyrelsen välfärdsområdets kommunikation och informationen om välfärdsområdets verksamhet. Välfärdsområdesstyrelsen godkänner allmänna anvisningar om principerna för kommunikation och information på finska och svenska.

Kommunikationsprinciperna för Östra Nylands välfärdsområde utgör grunden för all kommunikation inom välfärdsområdet. De styr verksamheten också då kommunikationen utvecklas och förändras i och med förändringar i verksamhetsomgivningen. Kommunikationsprinciperna är bestående till sin natur och i uppgörandet av dem har Rekommendationen om statsrådets kommunikation 2023 beaktats.

Välfärdsområdets kommunikation och information och kraven för deras utförande baserar sig på flera olika lagar och kommunikationsprinciperna utgår först och främst från att kommunikationen inom Östra Nylands välfärdsområde uppfyller dess lagstadgade krav. Förutom lagstiftningen följer välfärdsområdets kommunikation organisationens gemensamma värden och främjar deras förverkligande.

Utgående från lagstiftningen och välfärdsområdets värden tar kommunikationsprinciperna ställning till kommunikationens målgrupper och uppmärksammandet av deras behov, välfärdsområdets kommunikationskanaler, kommunikationens tillgänglighet och tvåspråkighet, kommunikationens ansvar och kommunikationens roll i förverkligandet av delaktighet.

Välfärdsområdets kommunikationsprogram är uppgjord för att göra linjedragningar för vad kommunikationen strävar efter under strategiperioden 2023–2026 och vilka delområden kommunikationen speciellt satsar på.

Kommunikationsprogrammet har uppgjorts parallellt med kommunikationsprinciperna.

Östra Nylands välfärdsområdets kommunikationsprinciper och kommunikationsprogram finns som bilagor.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören: 

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar 

  1. godkänna kommunikationsprinciperna och
  2. anteckna kommunikationsprogrammet för kännedom. 

Beslut

Beslutades enligt beslutsförslaget. 


Sökande av ändring

Välfärdsområdeslagen 139 §

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

 

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras av:

  • den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • välfärdsområdets medlem

 

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Östra Nylands välfärdsområdes registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En medlem i välfärdsområdet anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

 

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos  Östra Nylands välfärdsområdes styrelse och de nämnder och sektioner till vilken vederbörande tjänsteinnehavares beslut är underordnad.

Omprövningen levereras till registraturen.

Kontaktinformation och besöksadress:

Östra Nylands välfärdsområdes registratur

WSOY-huset, Mannerheimgatan 20 K 3 vån, 06100 Borgå

E-post: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Registraturen är öppen måndag–fredag kl. 9-15.

 

Omprövningsbegärans form och innehåll

Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I omprövningsbegäran ska uppges:

  • det beslut i vilket omprövning begärs
  • hurdan omprövning som begärs
  • på vilka grunder omprövning begärs.

 

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

 

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Östra Nylands välfärdsområdes registratur (kirjaamo(at)itauusimaa.fi).