Välfärdsområdesstyrelsen, möte 09-11-2023

Protokollet är granskat

§ 286 Indragning av en tjänst som överbrandman och inrättande av en  tjänst som brandman

IUHVADno-2023-3831

Beskrivning

Beredning och ytterligare uppgifter: räddningsdirektör Peter Johansson, 
fornman.efternamn(at)pelastustoimi.fi

Vid Räddningsverket i Östra Nyland finns 7 tjänster som överbrandman. Tjänstebenämningen är något ålderdomlig. Nya tjänster med tjänstebenämningen överbrandman inrättas inte längre vid räddningsverk, och lediga tjänster med denna tjänstebenämning tillsätts inte.

Lönesättningen för en överbrandman är något högre än för en brandman.

Under våren tillsattes en tjänst som brandförman av en överbrandman. Därmed blev en tjänst som överbrandman ledig. Eftersom nya tjänster som överbrandmän inte längre inrättas, valde man att utnämna en brandman i stället för en överbrandman. Av misstag drogs inte tjänsten som överbrandman in, och man inrättade av misstag inte en ny tjänst som brandman. Därför tas ärende upp för beslut i efterhand.

Enligt 92 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) står de som är anställda hos ett välfärdsområde antingen i tjänsteförhållande eller i arbetsavtalsförhållande till välfärdsområdet. I fråga om tjänsteförhållanden och arbetsavtalsförhållanden och tjänste- och arbetskollektivavtal i välfärdsområdena gäller vad som föreskrivs särskilt. Det föreskrivs i 44 § i lagen om ändring av kommunallagen (305/2003) att uppgifter i vilka offentlig makt utövas sköts i tjänsteförhållande.

I förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde bestäms att välfärdsområdesstyrelsen beslutar om inrättande av tjänster (48 §) och fastställer behörighetsvillkor för tjänsterna då den inrättar tjänster (50 §).

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören: 

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att 

  1. inrätta en (1) tjänst som brandman och
  2. att behörighetsvillkor för tjänsten som brandman är de behörigheter som förutsätts av manskapet enligt § 6 i statsrådets förordning om räddningsväsendet (407/2011) och
  3. att dra in en (1) ledig tjänst som överbrandman.

Beslut

Beslutades enligt beslutsförslaget. 


Sökande av ändring

Välfärdsområdeslagen 139 §

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

 

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras av:

  • den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • välfärdsområdets medlem

 

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Östra Nylands välfärdsområdes registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En medlem i välfärdsområdet anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

 

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos  Östra Nylands välfärdsområdes styrelse och de nämnder och sektioner till vilken vederbörande tjänsteinnehavares beslut är underordnad.

Omprövningen levereras till registraturen.

Kontaktinformation och besöksadress:

Östra Nylands välfärdsområdes registratur

WSOY-huset, Mannerheimgatan 20 K 3 vån, 06100 Borgå

E-post: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Registraturen är öppen måndag–fredag kl. 9-15.

 

Omprövningsbegärans form och innehåll

Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I omprövningsbegäran ska uppges:

  • det beslut i vilket omprövning begärs
  • hurdan omprövning som begärs
  • på vilka grunder omprövning begärs.

 

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

 

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Östra Nylands välfärdsområdes registratur (kirjaamo(at)itauusimaa.fi).