Välfärdsområdesstyrelsen, möte 09-11-2023

Protokollet är granskat

§ 284 Beviljande av bisysslotillstånd

IUHVADno-2023-3759

Beskrivning

Beredning och ytterligare uppgifter: personaldirektör Anu Rautiainen, 
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

Det föreskrivs i 18 § i lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden (tjänsteinnehavarlagen) om beviljande av tillstånd för bisyssla och om anmälan om bisyssla. Enligt nämnda 18 § avses med bisyssla ett tjänsteförhållande, ett avlönat arbete och en uppgift av bestående natur samt yrke, näring och rörelse. 

En tjänsteinnehavare får enligt tjänsteinnehavarlagen inte ta emot eller inneha en bisyssla som kräver att arbetstid används för uppgifter som hör till bisysslan, om inte arbetsgivaren på ansökan beviljar tillstånd därtill. Enligt 63 § i förvaltningsstadgan är det välfärdsområdesstyrelsen som fattar beslut om att bevilja eller avslå tillstånd.  

Bisysslotillstånd som ansökan gäller

Socialhandledare Laura Karhu ansöker om bisysslotillstånd för tiden 1.12.2023–31.12.2026. För bisysslan används varken arbetstid eller arbetstagarens resurser. Syftet med bisysslan är att inneha posten som yrkesutövare i FPA:s Nuotti-coachning. Kundkretsen för bisysslan är inte samma som för lönearbetet.

Chefen förordar beviljande av bisysslotillstånd. 

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören: 

Välfärdsområdesstyrelsen beviljar bisysslotillstånd. Bisysslan sköts på arbetstagarens egen tid, och arbetstagaren använder inte arbetsgivarens resurser för bisysslan.

Beslut

Beslutades enligt beslutsförslaget.


Sökande av ändring

Välfärdsområdeslagen 139 §

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

 

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras av:

  • den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • välfärdsområdets medlem

 

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Östra Nylands välfärdsområdes registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En medlem i välfärdsområdet anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

 

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos  Östra Nylands välfärdsområdes styrelse och de nämnder och sektioner till vilken vederbörande tjänsteinnehavares beslut är underordnad.

Omprövningen levereras till registraturen.

Kontaktinformation och besöksadress:

Östra Nylands välfärdsområdes registratur

WSOY-huset, Mannerheimgatan 20 K 3 vån, 06100 Borgå

E-post: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Registraturen är öppen måndag–fredag kl. 9-15.

 

Omprövningsbegärans form och innehåll

Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I omprövningsbegäran ska uppges:

  • det beslut i vilket omprövning begärs
  • hurdan omprövning som begärs
  • på vilka grunder omprövning begärs.

 

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

 

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Östra Nylands välfärdsområdes registratur (kirjaamo(at)itauusimaa.fi).