Välfärdsområdesfullmäktige, möte 17-10-2023

Protokollet är granskat

§ 109 Val av protokolljusterare

Beskrivning

Val av protokolljusterare till mötet.

När protokollet är färdigt skickar sekreteraren protokollet till ordförande och de utsedda protokolljusterarna för att justeras elektroniskt.

Beslutsförslag

Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige väljer Pamela Stenberg och Matti Jäppilä till mötets protokolljusterare.

Beslut

Pamela Stenberg och Matti Jäppilä valdes till mötets protokolljusterare.


Sökande av ändring

Besvärsförbud, fullmäktige

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 141 § i lagen om välfärdsområden, begäran om omprövning inte framställas eller välfärdsområdesbesvär anföras över beslutet.