Välfärdsområdesfullmäktige, möte 17-10-2023

Protokollet är granskat

§ 111 Utvärderingsberättelse för år 2022

IUHVADno-2023-1261

Tidigare behandling

Beskrivning

Enligt lagen om välfärdsområden ska revisionsnämnden bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som välfärdsområdesfullmäktige satt upp har nåtts i välfärdsområdet och välfärdsområdeskoncernen och huruvida verksamheten är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt. Revisionsnämnden lämnar för varje år till välfärdsområdesfullmäktige en utvärderingsberättelse som innehåller resultaten av utvärderingen. Välfärdsområdesfullmäktige behandlar utvärderingsberättelsen i samband med bokslutet. Välfärdsområdesstyrelsen lämnar välfärdsområdesfullmäktige ett utlåtande om de åtgärder som utvärderingsberättelsen ger anledning till.

Revisionsnämnden har behandlat utkastet till utvärderingsberättelse för år 2022 vid sina möten 25.5, 1.6 samt 8.6.2023. Revisionsnämnden har 11.6.2023 § 43 godkänt och undertecknat revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2022 och beslutat att föra den vidare till välfärdsområdesfullmäktige för kännedom.

Utvärderingsberättelsen, som är godkänd av revisionsnämnden, delas ut som bilaga.

 

Beslutsförslag

Revisionsnämnden:

 Välfärdsområdesfullmäktige antecknar utvärderingsberättelsen för år 2022 för kännedom.

Beslut

Antecknades för kännedom.

Möte hantering

Revisionsnämndens ordförande Silja Metsola yttrade sig kort.

Beskrivning

Beredning och ytterligare uppgifter: förvaltningsdirektör Camilla Söderström, 
camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

Revisionsnämnden ska enligt vad som föreskrivs i 125 § i lagen om välfärdsområden bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som välfärdsområdesfullmäktige satt upp har nåtts i välfärdsområdet och huruvida verksamheten är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt. Revisionsnämnden lämnar för varje år till välfärdsområdesfullmäktige en utvärderingsberättelse där resultatet av utvärderingen läggs fram. Välfärdsområdesfullmäktige behandlar utvärderingsberättelsen i samband med bokslutet. Välfärdsområdesstyrelsen ger välfärdsområdesfullmäktige ett utlåtande om de åtgärder som utvärderingsberättelsen föranleder. 

Revisionsnämnden överlät 11.6.2023 sin utvärderingsberättelse avseende år 2022 för behandling i välfärdsområdesfullmäktige. Välfärdsområdesstyrelsens bemötande med anledning av de iakttagelser och rekommendationer som framförts i utvärderingsberättelsen önskas. Fullmäktige behandlade utvärderingsberättelsen för år 2022 vid sitt sammanträde 20.6.2023. 

Den av revisionsnämnden godkända utvärderingsberättelsen föreligger som bifogat material. Välfärdsområdesstyrelsens utredningar och åtgärder angående de iakttagelser och rekommendationer som framförts i utvärderingsberättelsen bifogas. 

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:  

Välfärdsområdesstyrelsen godkänner bifogade bemötande med anledning av de iakttagelser och rekommendationer som framförts i utvärderingsberättelsen för år 2022 och skickar det till revisionsnämnden och vidare till välfärdsområdesfullmäktige för kännedom. 

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt remittera ärendet för ny beredning.

Möte hantering

Ordförandes förslag om att remittera ärendet för att få specificerade svar, godkändes enhälligt.

Beskrivning

Beredning och ytterligare uppgifter: förvaltningsdirektör Camilla Söderström, 
camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade 14.9.2023 § 231 att remittera ärendet för ny beredning för att få specificerade svar. 

Bemötandena har kompletterats gällande de rekommendationer som finns på sidorna 3 och 4 (tillägget antecknat med röd text): 

  • Vi rekommenderar att man genomför en kundnöjdhetsenkät i vilken man utreder hur kommunikationen har nått ut till kunderna och hur personalen har upplevt den interna kommunikationen. 
  • Vi rekommenderar att välfärdsområdesstyrelsen utreder om effekterna av att avtal inom tredje sektorn inte förnyades har utvärderats. 

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören: 

Välfärdsområdesstyrelsen godkänner bifogade bemötande med anledning av de iakttagelser och rekommendationer som framförts i utvärderingsberättelsen för år 2022 och skickar det till revisionsnämnden och vidare till välfärdsområdesfullmäktige för kännedom. 

Beslut

Beslutades enligt beslutsförslaget.

Beskrivning

Beredning och ytterligare uppgifter: förvaltningsdirektör Camilla Söderström, 
camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektör: 

Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige antecknar för kännedom bemötande gällande utvärderingsberättelsen för år 2022.  

Beslut

Antecknades för kännedom.


Sökande av ändring

Besvärsförbud, fullmäktige

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 141 § i lagen om välfärdsområden, begäran om omprövning inte framställas eller välfärdsområdesbesvär anföras över beslutet.