Välfärdsområdesfullmäktige, möte 17-10-2023

Protokollet är granskat

§ 116 Motioner från fullmäktigeledamöter

Beskrivning

Enligt förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde har fullmäktigegrupperna och fullmäktigeledamöterna rätt att väcka skriftliga motioner i frågor som gäller välfärdsområdets verksamhet och förvalting. Motionerna lämnas in till ordföranden skriftligt eller elektroniskt.

Enligt 138 § i förvaltningsstadgan skall motionen remitteras till välfärdsområdesstyrelsen för beredning. Välfärdsområdesfullmäktige kan besluta att en remissdebatt ska föras om beredningen av det ärende som avses i motionen.

Ordföranden konstaterar de motioner som avses i 138 § i förvaltningsstadgan.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesfullmäktige antecknar ledamöternas motioner för kännedom och remitterar dem till välfärdsområdesstyrelsen för beredning.

Beslut

Välfärdsområdesfullmäktige antecknade ledamöternas motioner för kännedom och remitterade dem till välfärdsområdesstyrelsen för beredning.

 

 

Möte hantering

Ordförande meddelade att ledamöterna hade lämnat två fullmäktigemotioner. 

I motionen som är undertecknad av Jenna Perokorpi med flera föreslås att servicen på väldfärdsområdet effektiveras genom att grunda hälsokiosker. 

I motionen som är undertecknad av Annette Karlsson och Markus Pietiäinen med flera föreslås att man grundar ett skyddshärbärge inom Östra Nylands område.

Fullmäktigemotionerna som bilaga. 

Det antecknades i protokollet att fullmäktigeledamot Bernhard Edgren lämnade mötet kl. 19.21, under behandlingen av detta ärende.


Sökande av ändring

Besvärsförbud, fullmäktige

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 141 § i lagen om välfärdsområden, begäran om omprövning inte framställas eller välfärdsområdesbesvär anföras över beslutet.