Välfärdsområdesfullmäktige, möte 17-10-2023

Protokollet är granskat

§ 108 Mötets laglighet och beslutförhet

Beskrivning

Mötets lagenlighet och beslutförthet konstateras.

Enligt välfärdsområdets förvaltningsstadga (107§) ska möteskallelsen skickas fyra dagar före mötet. Inom samma tid ska det informeras om mötet på välfärdsområdets webbplats i det allmänna datanätet (147§).

Kallelsen har skickats till ledamöterna 9.10.2023 och samtidigt publicerats på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats.

Beslutsförslag

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 

Beslut

Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige förrättade namnupprop för välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde och konstaterade vilka ledamöter som meddelat förhinder och vilka ersättare som kallats till sammanträdet, totalt 58 ledamöter.

Välfärdsområdesfullmäktige konstaterade att sammanträdet är lagenligt sammankallat och beslutfört.


Sökande av ändring

Besvärsförbud, fullmäktige

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 141 § i lagen om välfärdsområden, begäran om omprövning inte framställas eller välfärdsområdesbesvär anföras över beslutet.