Välfärdsområdesfullmäktige, möte 17-10-2023

Protokollet är granskat

§ 113 Godkännandet av tvåspråkighetsprogrammet

IUHVADno-2023-385

Tidigare behandling

Beskrivning

Beredning och ytterligare uppgifter: förvaltningsdirektör Camilla Söderström, 
camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen föreslår för välfärdsområdesfullmäktige att den godkänner tvåspråkighetsprogrammet enligt bilaga.

Beslut

Beslutades enligt beslutsförslaget.

Beskrivning

Beredning och ytterligare uppgifter: förvaltningsdirektör Camilla Söderström, 
camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören: 

Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige godkänner tvåspråkighetsprogrammet enligt bilaga. 

Beslut

Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige godkände tvåspråkighetsprogrammet enligt bilaga.

Möte hantering

Fullmäktigeledamot Piia Malmberg framförde Samlingspartiet-KD-gruppens ändringsförslag i tvåspråkighetsprogrammets punkt 1.3. Ekonomi och förvaltning, Målsättning-kolumnens första ruta; ” Vid anskaffning av köptjänster krävs att dessa tjänster ges på båda språken dock med beaktande av helhetssituation och kundbehov.” Fullmäktigeledamot Jenni Lastuvuori meddelade att Sannfinländarnas grupp understöder förslaget.

Fullmäktigeledamot Patrik Björkman föreslog en förhandlingspaus på 5 minuter. Det antecknades i protokollet att fullmäktige höll en förhandlingspaus kl. 18.58-19.05.

I omröstningen, där de som understödde utgångsförslaget röstade ”Ja” och de som understödde Samlingspartiet-KD-gruppens motförslag röstade ”Nej”, vann utgångsförslaget med rösterna 32-26 (bilaga: protokoll över röstningsresultat).


Sökande av ändring

Besvärsanvisning (Välfärdsområdesbesvär)

Ändring kan sökas skriftligt genom välfärdsområdesbesvär.

Besvärstid

Välfärdsområdesbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Besvären ska lämnas in till besvärsmyndigheten senast under besvärstidens sista dag innan besvärsmyndigheten stänger. En part anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje (3) dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas. En medlemskommun och en kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet. Dagen för delfåendet räknas inte med i besvärstiden. Om den sista dagen för att anföra besvär infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får besvär anföras den första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Välfärdsområdesbesvär får anföras på den grunden att

  • beslutet har tillkommit i oriktig ordning
  • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
  • beslutet annars strider mot lag

 

Den som anför besvär ska presentera besvärsgrunderna innan besvärstiden löper ut.

Besvärsmyndighet

Helsingfors förvaltningsdomstol Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors

helsinki.hao(at)oikeus.fi

Obs, när du skickar e-post, ersätt at med @.

Besvär kan också anföras hos förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Besvärens form och innehåll

Besvären ska anföras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form. I besvären ska följande anges:

  1. det beslut i vilket ändring söks (det överklagade beslutet),
  2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena),
  3. grunderna för yrkandena,
  4. vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

 

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också den personens kontaktuppgifter uppges. Om kontaktuppgifterna ändras medan besvären är anhängiga, ska de nya uppgifterna meddelas förvaltningsdomstolen utan dröjsmål. I besvären ska också uppges postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

Till besvären ska följande fogas:

  1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning,
  2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa,
  3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.

 

Rättegångsavgift

Hos den som inleder ett ärende som gäller ändringssökande tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos: E-postadressen: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Öppettider för registraturen: mån – fre kl. 9.00-15.00