Välfärdsområdesfullmäktige, möte 17-10-2023

Protokollet är granskat

§ 110 Godkännande av föredragningslistan

Beskrivning

De ärenden som behandlas vid områdesfullmäktiges möte har på förhand meddelats genom en möteskallelse med åtföljande föredragningslista.

Enligt 118 § i förvaltningsstadga för Östra Nylands välfärdsområde ska ärendena behandlas i den ordning som anges i föredragningslistan, om inte områdesfullmäktige beslutar något annat.

Beslutsförslag

Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige beslutar att godkänna föredragningslistan.

Beslut

Beslutades enligt beslutsförslaget.


Sökande av ändring

Besvärsförbud, fullmäktige

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 141 § i lagen om välfärdsområden, begäran om omprövning inte framställas eller välfärdsområdesbesvär anföras över beslutet.