Välfärdsområdesfullmäktige, möte 17-10-2023

Protokollet är granskat

§ 114 Beviljande av avsked från uppgiften som suppleant i nationalspråksnämnden till Anki Tallqvist

IUHVADno-2023-3328

Tidigare behandling

Beskrivning

Beredning och ytterligare uppgifter: förvaltningsdirektör Camilla Söderström, 
camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

Anki Tallqvist har 18.9.2023 skickat ett e-postmeddelande till Östra Nylands välfärdsområde och bett att få avgå från förtroendeuppdraget som ersättare i nationalspråksnämnden på grund av flytt från orten. Det organ som utsett den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked.  

Det föreskrivs i 84 § i lagen om välfärdsområden att till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden.  

Nationalspråksnämnden för mandatperioden 2022–2025:  

Ledamot      

Ersättare 

Tom Liljestrand SFP, ordförande       

Roger Wide RSFP 

Kjell Grönqvist SDP, vice ordförande 

Torbjörn Bergström SFP 

Sebastian Ekblom SFP                    

Göran Wallen SFP   

Petra Lind SFP                                          

Gia Mellin-Kranck SFP   

Anders Sélen Gröna                                  

Jens Hannuksela Gröna 

Bodil Lund SFP                                        

Sofia Antman SFP   

Jeanette Broman Saml+KD                      

Mia Heijnsbroek-Wirén Saml+KD   

Fred Henriksson SFP                            

Tobias Liljeström SFP   

Jolanta Lundgren VF                             

Anki Tallqvist VF  

Till medlemmar i nämnden väljs personer som hör till den språkliga minoriteten i välfärdsområdet.  

Enligt 4 a § 1 mom. i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män ska i välfärdsområdens och välfärdssammanslutningars organ och organ för samverkan mellan välfärdsområden, med undantag för välfärdsområdesfullmäktige, kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera.  

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige beslutar

 1. bevilja Anki Tallqvist avsked från uppdraget som ersättare i nationalspråksnämnden och konstaterar att förtroendeuppdraget samtidigt upphört  

 1. välja en ny ersättare till nationalspråksnämnden för nämndens återstående mandattid.  

Beslut

Beslutades enligt beslutsförslaget.

Beskrivning

Beredning och ytterligare uppgifter: förvaltningsdirektör Camilla Söderström, 
camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören: 

Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige beslutar  

 1. bevilja Anki Tallqvist avsked från uppdraget som ersättare i nationalspråksnämnden och konstaterar att förtroendeuppdraget samtidigt upphört,

 1. välja en ny ersättare till nationalspråksnämnden för nämndens återstående mandattid. 

Beslut

Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige beslutade

1. bevilja Anki Tallqvist avsked från uppdraget som ersättare i nationalspråksnämnden och konstaterade att förtroendeuppdraget samtidigt upphört,

2. bordlägga valet av en ny ersättare till nationalspråksnämnden för nämndens återstående mandattid.

Möte hantering

Fullmäktigeledamot Leo Kylätasku föreslog att beslutsförslagets punkt 2. bordläggs.

Ordföranden frågade om förslaget kan godkännas enhälligt.


Sökande av ändring

Besvärsanvisning (Välfärdsområdesbesvär)

Ändring kan sökas skriftligt genom välfärdsområdesbesvär.

Besvärstid

Välfärdsområdesbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Besvären ska lämnas in till besvärsmyndigheten senast under besvärstidens sista dag innan besvärsmyndigheten stänger. En part anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje (3) dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas. En medlemskommun och en kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet. Dagen för delfåendet räknas inte med i besvärstiden. Om den sista dagen för att anföra besvär infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får besvär anföras den första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Välfärdsområdesbesvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i oriktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
 • beslutet annars strider mot lag

 

Den som anför besvär ska presentera besvärsgrunderna innan besvärstiden löper ut.

Besvärsmyndighet

Helsingfors förvaltningsdomstol Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors

helsinki.hao(at)oikeus.fi

Obs, när du skickar e-post, ersätt at med @.

Besvär kan också anföras hos förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Besvärens form och innehåll

Besvären ska anföras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form. I besvären ska följande anges:

 1. det beslut i vilket ändring söks (det överklagade beslutet),
 2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena),
 3. grunderna för yrkandena,
 4. vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

 

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också den personens kontaktuppgifter uppges. Om kontaktuppgifterna ändras medan besvären är anhängiga, ska de nya uppgifterna meddelas förvaltningsdomstolen utan dröjsmål. I besvären ska också uppges postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

Till besvären ska följande fogas:

 1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning,
 2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa,
 3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.

 

Rättegångsavgift

Hos den som inleder ett ärende som gäller ändringssökande tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos: E-postadressen: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Öppettider för registraturen: mån – fre kl. 9.00-15.00