Välfärdsområdesfullmäktige, möte 17-10-2023

Protokollet är granskat

§ 115 Beviljande av avsked från medlemskapet i nämnden för utveckling och samarbete till Lotte-Marie Stenman

IUHVADno-2023-3370

Tidigare behandling

Beskrivning

Beredning och ytterligare uppgifter: förvaltningsdirektör Camilla Söderström, 
camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

Lotte-Marie Stenman (SFP) har genom ett e-postmeddelande 19.9.2023 begärt avsked från förtroendeuppdraget som medlem i nämnden för utveckling och samarbete på grund av andra förtroendeuppgifter (medlem i välfärdsområdesstyrelsen). Det organ som utsett den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked.  

Det föreskrivs i 84 § i lagen om välfärdsområden att till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden.  

Nämnden för utveckling och samarbete under mandattiden 2022–2025:  

Medlem  

 Ersättare  

Lotte-Marie Stenman SFP, ordförande  

Charlotta Savin , SFP  

Nea Hjelt Saml+KD, vice ordförande  

Heljä Pulli Saml+KD  

Charlotta Engblom SFP  

Laura Günsberg-Sandström SFP  

Abdirisak Ahmed SFP  

Markus Sjöholm SFP  

Nina Uski Saml+KD  

Hilkka Knuuttila Saml+KD  

Eila Kohonen SDP  

Mirja Suhonen SDP  

Mari Lotila Gröna  

Hanna Hurtta Gröna  

Jyrki Loijas Saml+KD  

Petri Hakasaari Saml+KD  

Benny Engård SFP  

Tobias Karlsson SFP  

Hannu Vihreäluoto SDP  

Tuomas Jakovesi SDP  

Mikko Nieminen VF  

Mikael Söderström VF  

Piia Malmberg Saml+KD  

Ritva Tarvainen Saml+KD  

Ilkka Luusua Sannf  

Esa Kantee Sannf  

 

Valbar till nämnden för utveckling och samarbete är enligt 79 § i lagen för välfärdsområden den som är valbar till välfärdsområdesfullmäktige, dock inte:  

 1. den som är anställd hos välfärdsområdet och lyder under nämnden;  

 1. den som är anställd hos en sammanslutning eller stiftelse som bedriver verksamhet inom nämndens uppgiftsområde och där välfärdsområdet har bestämmande inflytande;  

 1. den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ eller har en ledande och ansvarsfull uppgift eller har en därmed jämförbar ställning i en affärsdrivande sammanslutning, om det är fråga om en sådan sammanslutning som kan ha väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som normalt behandlas i nämnden.  

 

Enligt 4 a § i jämställdhetslagen ska välfärdsområdets organ väljas så att kvinnor och män är representerade till minst 40 procent vardera. Jämställdhetskravet gäller separat för ordinarie ledamöter och ersättare, varför kvoten ska uppfyllas för både ledamöter och ersättare. 

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:  

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige beslutar  

 1. bevilja Lotte-Marie Stenman avsked från uppdraget som medlem i nämnden för utveckling och samarbete och konstaterar samtidigt att förtroendeuppdraget har upphört,  

 1. välja en ny medlem till nämnden för den återstående mandattiden och 

 1. välja en ny ordförande för nämnden. 

Beslut

Beslutades enligt beslutsförslaget.

Möte hantering

Det antecknades i protokollet, att ledamot Lotte-Marie Stenman anmälde jäv och avlägsnade sig från mötesrummet under behandlingen av detta ärende (partsjäv)

Beskrivning

Beredning och ytterligare uppgifter: förvaltningsdirektör Camilla Söderström, 
camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige beslutar  

 1. bevilja Lotte-Marie Stenman avsked från uppdraget som medlem i nämnden för utveckling och samarbete och konstaterar samtidigt att förtroendeuppdraget har upphört,  

 1. välja en ny medlem till nämnden för den återstående mandattiden och 

 1. välja en ny ordförande för nämnden. 

Beslut

Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige beslutade

1. bevilja Lotte-Marie Stenman avsked från uppdraget som medlem i nämnden för utveckling och samarbete och konstaterade samtidigt att förtroendeuppdraget har upphört, 

2. välja Pamela Stenberg som ny medlem till nämnden för den återstående mandattiden och

3. välja Charlotta Engblom till ny ordförande för nämnden.

Möte hantering

Det antecknades i protokollet att fullmäktigeledamot Lotte-Marie Stenman anmälde jäv och avlägsnade sig från sammanträdet under behandlingen av detta ärende kl. 19.18-19.20 (lag om välfärdsområden § 102).

Fullmäktigeledamot Patrik Björkmans förslag till ny medlem samt ny ordförande godkändes enhälligt.


Sökande av ändring

Besvärsanvisning (Välfärdsområdesbesvär)

Ändring kan sökas skriftligt genom välfärdsområdesbesvär.

Besvärstid

Välfärdsområdesbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Besvären ska lämnas in till besvärsmyndigheten senast under besvärstidens sista dag innan besvärsmyndigheten stänger. En part anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje (3) dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas. En medlemskommun och en kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet. Dagen för delfåendet räknas inte med i besvärstiden. Om den sista dagen för att anföra besvär infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får besvär anföras den första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Välfärdsområdesbesvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i oriktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
 • beslutet annars strider mot lag

 

Den som anför besvär ska presentera besvärsgrunderna innan besvärstiden löper ut.

Besvärsmyndighet

Helsingfors förvaltningsdomstol Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors

helsinki.hao(at)oikeus.fi

Obs, när du skickar e-post, ersätt at med @.

Besvär kan också anföras hos förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Besvärens form och innehåll

Besvären ska anföras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form. I besvären ska följande anges:

 1. det beslut i vilket ändring söks (det överklagade beslutet),
 2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena),
 3. grunderna för yrkandena,
 4. vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

 

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också den personens kontaktuppgifter uppges. Om kontaktuppgifterna ändras medan besvären är anhängiga, ska de nya uppgifterna meddelas förvaltningsdomstolen utan dröjsmål. I besvären ska också uppges postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

Till besvären ska följande fogas:

 1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning,
 2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa,
 3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.

 

Rättegångsavgift

Hos den som inleder ett ärende som gäller ändringssökande tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos: E-postadressen: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Öppettider för registraturen: mån – fre kl. 9.00-15.00