Välfärdsområdesfullmäktige, möte 17-10-2023

Protokollet är granskat

§ 112 Beslut om servicenivå för Räddningsverket i Östra Nyland

IUHVADno-2023-1475

Tidigare behandling

Beskrivning

Beredning och ytterligare uppgifter: förvaltningschef Marjut Helske, 
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen föreslår för välfärdsområdesfullmäktige att den godkänner det bifogade servicenivåbeslutet för Räddningsverket i Östra Nyland för tiden 1.1.2024–31.12.2026. Servicenivåbeslutet sekretessbeläggs i överensstämmelse med 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Beslut

Beslutades enligt beslutsförslaget.

Möte hantering

Det antecknades i protokollet att detta ärende behandlades i sammanträdet som fjärde i ordningsföljden, efter § 244. Dessutom antecknades det i protokollet, att ledamot Marika Railila lämnade mötet kl. 19.49, under behandlingen av detta ärende.

Beredare

 • Marjut Helske, hallintopäällikkö /förvaltningschef, marjut.helske@itauusimaa.fi

Beskrivning

Beredning och ytterligare uppgifter: förvaltningschef Marjut Helske, 
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören: 

Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige godkänner det bifogade servicenivåbeslutet för Räddningsverket i Östra Nyland för tiden 1.1.2024–31.12.2026. Servicenivåbeslutet sekretessbeläggs i överensstämmelse med 24 § i lagen om offenltighet i myndigheternas verksamhet.

Beslut

Beslutades enligt beslutsförslaget.

Bilagor

Kompletterande material


Sökande av ändring

Besvärsanvisning (Välfärdsområdesbesvär)

Ändring kan sökas skriftligt genom välfärdsområdesbesvär.

Besvärstid

Välfärdsområdesbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Besvären ska lämnas in till besvärsmyndigheten senast under besvärstidens sista dag innan besvärsmyndigheten stänger. En part anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje (3) dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas. En medlemskommun och en kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet. Dagen för delfåendet räknas inte med i besvärstiden. Om den sista dagen för att anföra besvär infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får besvär anföras den första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Välfärdsområdesbesvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i oriktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
 • beslutet annars strider mot lag

 

Den som anför besvär ska presentera besvärsgrunderna innan besvärstiden löper ut.

Besvärsmyndighet

Helsingfors förvaltningsdomstol Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors

helsinki.hao(at)oikeus.fi

Obs, när du skickar e-post, ersätt at med @.

Besvär kan också anföras hos förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Besvärens form och innehåll

Besvären ska anföras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form. I besvären ska följande anges:

 1. det beslut i vilket ändring söks (det överklagade beslutet),
 2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena),
 3. grunderna för yrkandena,
 4. vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

 

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också den personens kontaktuppgifter uppges. Om kontaktuppgifterna ändras medan besvären är anhängiga, ska de nya uppgifterna meddelas förvaltningsdomstolen utan dröjsmål. I besvären ska också uppges postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

Till besvären ska följande fogas:

 1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning,
 2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa,
 3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.

 

Rättegångsavgift

Hos den som inleder ett ärende som gäller ändringssökande tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos: E-postadressen: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Öppettider för registraturen: mån – fre kl. 9.00-15.00