Välfärdsområdesfullmäktige, möte 17-10-2023

Protokollet är granskat

§ 117 Aktuella ärenden

Beskrivning

Medlemmar i Östra Nylands välfärdsområdes områdesfullmäktiges informeras om aktuella ärenden.

Beslutsförslag

Antecknas för kännedom. 

Beslut

Antecknades för kännedom.

Möte hantering

Det antecknades i protokollet att fullmäktigeledamot Christoffer Hällfors lämnade mötet kl. 19.33, under behandlingen av detta ärende.


Sökande av ändring

Besvärsförbud, fullmäktige

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 141 § i lagen om välfärdsområden, begäran om omprövning inte framställas eller välfärdsområdesbesvär anföras över beslutet.