Revisionsnämnden, möte 19-12-2023

Protokollet är granskat

§ 85 Godkännande av föredragningslistan

Beskrivning

De ärenden som behandlas vid revisionsnämndens möte har på förhand meddelats genom en möteskallelse med åtföljande föredragningslista.

Enligt 118 § i förvaltningsstadga för Östra Nylands välfärdsområde ska ärendena behandlas i den ordning som anges i föredragningslistan, om inte revisionsnämnden beslutar något annat.

Beslutsförslag

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde beslutar att godkänna föredragningslistan.

Beslut

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde beslöt att godkänna föredragningslistan.


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.