Nämnden för ordnande av tjänster, möte 15-02-2023

Protokollet är granskat

§ 2 Val av protokolljusterare

Beskrivning

Val av protokolljusterare till mötet.

När protokollet är färdigt skickar sekreteraren protokollet till ordförande och de utsedda protokolljusterarna för att justeras elektroniskt.

Beslutsförslag

Östra Nylands välfärdsområdes nämnd för ordnande av tjänster väljer Tove Munkberg och Irmeli Hoffrén till mötets protokolljusterare.

Beslut

Östra Nylands välfärdsområdes nämnd för ordnande av tjänster valde enhälligt Tove Munkberg och Irmeli Hoffrén till mötets protokolljusterare.


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.