Nämnden för ordnande av tjänster, möte 15-02-2023

Protokollet är granskat

§ 3 Tjänsteinnehavarnas beslut (välfärdsområdeslagens 97 §)

Beskrivning

Följande tjänsteinnehavare har sänt besluförteckningar: 

 

Social- och hälsovårdsdirektören
Anskaffningar:
§ 1 Pienhankinta, koulupsykologin palvelut, 13.01.2023

Beslutsförslag

Ordföranden:

Nämnden för ordnande av tjänster antecknar beslutet för kännedom samt meddelar tjänsteinnehavaren att nämnden inte utnyttjar sin upptagningsrätt i enlighet med välfärdsområdeslagens 97 §,

Beslut

Östra Nylands välfärdsområdes nämnd för ordnande av tjänster antecknade tjänsteinnehavarens beslutsprotokoll för kännedom och beslutade enhälligt att inte utnyttja sin övertagningsrätt enligt välfärdsområdeslagens 97 §.


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.