Nämnden för ordnande av tjänster, möte 15-02-2023

Protokollet är granskat

§ 13 Riktlinjer för tilldelningskriterier för kompletterande och förebyggande utkomststöd år 2023 (additional)

IUHVADno-2023-362

Beskrivning

Beredning och tilläggsuppgifter: 
ansvarsområdesdirektör (familje- och socialtjänster) Ilona Koskenniemi, förnamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

 

Ansvaret för att organisera kompletterande och förebyggande försörjningsstöd flyttas från kommunerna till välfärdsområdena i enlighet med riktlinjerna för social- och hälsovårdsreformen från början av 2023. Folkpensionsanstalten ansvarar fortfarande för det grundläggande försörjningsstödet.

Lagen specificerar kundens rätt till personlig och multisektorisk service. Uträttandet av ärenden bör ordnas så att det är smidigt och tillgängligt för alla kundgrupper. Det finns även mera ingående föreskrifter om hur kundens synpunkter bör beaktas inom socialvården. Ändringarna i utkomststödlagen understryker att en individuell kundbedömning fortfarande hör till kriterierna för beviljande av stödet

Kommunerna i Östra Nyland har under flera års tid utarbetat gemensamma riktlinjer och kriterier för beviljande av utkomststöd. Bifogat finns verksamhetsanvisningar och tilldelningskriterier för beviljande av utkomststöd inom välfärdsområdet år 2023.

Beslutsförslag

Social- och hälsovårdsdirektören:

Nämnden för ordnande av tjänster godkänner bifogade riktlinjer för tilldelningskriterier för beviljande av utkomststöd år 2023.

 

Beslut

Östra Nylands välfärdsområdes nämnd för ordnande av tjänster godkände enhälligt bifogade riktlinjer för tilldelningskriterier för beviljande av utkomststöd år 2023.

Samtidigt beslutade Östra Nylands välfärdsområdes nämnd för ordnande av tjänster enhälligt att anvisningarna uppdateras följande gång i maj.

Paragrafen justerades genast vid mötet.

 

Möte hantering

Föredragaren gjorde följande tillägg:

Lagparagrafen § 1412/97 läggs till i paragraftexten. Därtill tillägges i anvisningarna i punkt 4.4. studierelaterade kostnader uppdateras, i punkt 4.5. eftervådens varaktighet specificerades, punkt 4.6.4. kommuninfo paragrafen uppdaterades samt punkt 4.8. begravningskostnaderna specificerades. 

Nämnden tillkännagavs rådens utlåtanden, som delades ut åt medlemmarna innan mötet (bilaga § 14).


Sökande av ändring

Välfärdsområdeslagen 139 §

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

 

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras av:

  • den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • välfärdsområdets medlem

 

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Östra Nylands välfärdsområdes registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En medlem i välfärdsområdet anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

 

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos  Östra Nylands välfärdsområdes styrelse och de nämnder och sektioner till vilken vederbörande tjänsteinnehavares beslut är underordnad.

Omprövningen levereras till registraturen.

Kontaktinformation och besöksadress:

Östra Nylands välfärdsområdes registratur

WSOY-huset, Mannerheimgatan 20 K 3 vån, 06100 Borgå

E-post: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Registraturen är öppen måndag–fredag kl. 9-15.

 

Omprövningsbegärans form och innehåll

Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I omprövningsbegäran ska uppges:

  • det beslut i vilket omprövning begärs
  • hurdan omprövning som begärs
  • på vilka grunder omprövning begärs.

 

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

 

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Östra Nylands välfärdsområdes registratur (kirjaamo(at)itauusimaa.fi).