Nämnden för ordnande av tjänster, möte 15-02-2023

Protokollet är granskat

§ 4 Riktlinjer för service som stöder rörligheten i Östra Nyland

IUHVADno-2023-30

Beskrivning

Beredning och tilläggsinformation:
ansvarsområdesdirektör, familje- och socialtjänster Ilona Koskenniemi, fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

Service som stöder rörligheten kan ordnas både med stöd av socialvårdslagen och med stöd av handikappservicelagen. Riktlinjerna gäller även färdtjänst inom specialomsorgen. Genom riktlinjerna åstadkoms regionalt enhetliga föreskrifter för beviljande och användning av servicen. Utöver riktlinjerna tillämpas föreskrifter angående den mera exakta avgränsningen av det område som omfattas av färdtjänst enligt socialvårdslagen, angående bevillningskriterierna och självriskens storlek för färdtjänst enligt socialvårdslagen samt angående självriskens storlek då det gäller färdtjänst enligt handikappservicelagen. Riktlinjerna innehåller föreskrifter också angående separering av kombinerade färdtjänstresor och rätten till bekant taxi.

 

Beslutsförslag

Social- och hälsovårdsdirektören:

Nämnd för ordnande av tjänster godkänner för efterlevnad Östra Nylands välfärdsområdes bifogade riktlinjer för service som stöder rörligheten från och med 01.02.2023.

Paragrafen justeras genast vid mötet.

 

Beslut

Östra Nylands välfärdsområdes nämnd för ordnande av tjänster beslutade enhälligt att godkänna riktlinjerna för beviljande av tjänster som stöder rörligheten enligt funktionshinderlagen från och med 01.02.2023.

Samtidigt beslutade Östra Nylands välfärdsområdes nämnd för ordnande av tjänster enhälligt att anvisningarna uppdateras följande gång i maj.

Paragrafen justerades genast vid mötet.

 

 

Möte hantering

Föredragaren ändrade rubriken på ärendet enligt följande:

" Riktlinjer enligt funktionshinderlagen för service som stöder rörligheten i Östra Nylands välfärdsområde"

 

Föredragaren gjorde även följande tillägg till paragraftexten:

Det föreskrivs i 8 § i lagen om service och stöd på grund av handikapp att välfärdsområdet ska ordna skälig färdtjänst jämte följeslagarservice för en gravt handikappad som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom nödvändigt behöver sådan service för att klara de funktioner som hör till normal livsföring.

Färdtjänst är service som hjälper gravt handikappade att klara sig självständigt. Färdtjänst enligt handikappservicelagen gör det möjligt för gravt handikappade personer att färdas bland annat för att kunna gå i skola, arbeta och delta i hobbyer.

Färdtjänsten omfattas av välfärdsområdets särskilda skyldighet att ordna service. Det finns en subjektiv rätt till färdtjänst, varför välfärdsområdet måste ordna färdtjänst för gravt handikappade personer oavsett budgetanslag.

I 4 § i handikappserviceförordningen anges att till färdtjänst jämte därtill ansluten ledsagarservice hör sådana transporter som en gravt handikappad behöver för arbete, studier, uträttande av ärenden, deltagande i samhällelig verksamhet eller rekreation eller av annan sådan orsak och som hör till det dagliga livet. Transporter som hör till det dagliga livet omfattar transporter inom den gravt handikappades hemkommun eller till närbelägna kommuner.

Nämnden tillkännagavs rådens utlåtanden, som delades ut åt medlemmarna innan mötet (bilaga § 14).


Sökande av ändring

Välfärdsområdeslagen 139 §

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

 

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras av:

  • den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • välfärdsområdets medlem

 

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Östra Nylands välfärdsområdes registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En medlem i välfärdsområdet anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

 

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos  Östra Nylands välfärdsområdes styrelse och de nämnder och sektioner till vilken vederbörande tjänsteinnehavares beslut är underordnad.

Omprövningen levereras till registraturen.

Kontaktinformation och besöksadress:

Östra Nylands välfärdsområdes registratur

WSOY-huset, Mannerheimgatan 20 K 3 vån, 06100 Borgå

E-post: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Registraturen är öppen måndag–fredag kl. 9-15.

 

Omprövningsbegärans form och innehåll

Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I omprövningsbegäran ska uppges:

  • det beslut i vilket omprövning begärs
  • hurdan omprövning som begärs
  • på vilka grunder omprövning begärs.

 

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

 

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Östra Nylands välfärdsområdes registratur (kirjaamo(at)itauusimaa.fi).