Nämnden för ordnande av tjänster, möte 15-02-2023

Protokollet är granskat

§ 5 Riktlinjer för beviljande av ändringsarbeten i äldre personers bostäder

IUHVADno-2023-52

Beskrivning

Beredning och tilläggsuppgifter:
ansvarsområdesdirektör (tjänster för äldre) Kirsi Oksanen
fornamn.efternamn@itauusimaa.fi

 

Ändringsarbeten i bostaden är sådan annan socialservice som avses i 14 § 2 mom. i socialvårdslagen (1301/2014). Det är fråga om socialservice som är nödvändig för klientens välfärd och som tillgodoser ett stödbehov enligt 11 § i lagen. Servicen ordnas som stöd för att klara av det dagliga livet hemma. Servicen baserar sig på en bedömning av sökandens servicebehov och ett beslut som fattats av en tjänsteinnehavare. Sökanden har inte en subjektiv rätt till service. Servicen ordnas på basis av och inom ramen för de anslag som reserverats för ändamålet. Bevillningsgrunderna gäller sådana ändringsarbeten i bostaden som ordnas med stöd av socialvårdslagen.

Ändringar i bostaden är en service vars mål är att stödja och främja den äldres självständiga liv och boende i sitt eget hem. Målet är att minska personens behov av andra serviceformer och/eller att göra det möjligt att genomföra behovsenlig vård i personens eget hem.

I enlighet med 3 § 1 mom. 1 och 2 punkten i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (980/2012) inriktas servicen på äldre som uppfyller följande definitioner:

 

  1. Den nedsatta fysiska funktionsförmågan medför betydande svårigheter att röra sig eller betydligt förhöjd risk att falla omkull i det egna hemmet,
  2. Betydande svårigheter att komma hem, bort därifrån eller att klara av de dagliga funktionerna, till exempel att sköta den personliga hygienen, toalettbesök, matlagning, måltider och vila,
  3. Hinder i hemmet gör att personen inte kan bo i sitt eget hem, att nödvändiga tjänster inte kan ordnas i hemmet eller att det utan mindre ändringsarbeten i bostaden blir nödvändigt att ordna betydligt tyngre vård- och omsorgstjänster för personen (t.ex. serviceboende).

 

Servicen riktas till äldre personer med låga inkomster och gäller personens stadigvarande bostad. Bruttoinkomstgränsen för personer med låga inkomster är högst 2 200 € i månaden för ensamboende och högst 3 500 € i månaden för personer som bor i parförhållande. I inkomstgränserna kan eventuella årliga indexhöjningar beaktas.

 

Grunderna för beviljande har beretts av tjänsteinnehavare vid Östra Nylands välfärdsområde.

 

Beslutsförslag

Social- och hälsovårdsdirektören:

Nämnden för ordnande av tjänster beslutar godkänna bevillningsgrunderna för ändringsarbeten i bostaden som service för äldre personer enligt socialvårdslagen med början 01.02.2023.

Paragrafen justeras genast.

 

Beslut

Östra Nylands välfärdsområdes nämnd för ordnande av tjänster beslutade enhälligt godkänna grunderna för beviljande av ändringsarbeten i bostaden som service för äldre personer enligt socialvårdslagen med början 01.02.2023.

Samtidigt beslutade Östra Nylands välfärdsområdes nämnd för ordnande av tjänster enhälligt att anvisningarna uppdateras följande gång i maj.

Paragrafen justerades genast vid mötet.

Möte hantering

Föredragaren tillade i riktlinjerna bl.a. att ändringsarbeten i bostaden är en sådan service som även omfattar veterander och krigsinvalider samt att det finns en möjlighet att söka bidrag för reparationsstöd från ARA. 

Därtill gjordes smärre tekniska korrigeringar i anvisningarna.

Nämnden tillkännagavs rådens utlåtanden, som delades ut åt medlemmarna innan mötet (bilaga § 14).


Sökande av ändring

Välfärdsområdeslagen 139 §

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

 

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras av:

  • den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • välfärdsområdets medlem

 

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Östra Nylands välfärdsområdes registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En medlem i välfärdsområdet anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

 

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos  Östra Nylands välfärdsområdes styrelse och de nämnder och sektioner till vilken vederbörande tjänsteinnehavares beslut är underordnad.

Omprövningen levereras till registraturen.

Kontaktinformation och besöksadress:

Östra Nylands välfärdsområdes registratur

WSOY-huset, Mannerheimgatan 20 K 3 vån, 06100 Borgå

E-post: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Registraturen är öppen måndag–fredag kl. 9-15.

 

Omprövningsbegärans form och innehåll

Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I omprövningsbegäran ska uppges:

  • det beslut i vilket omprövning begärs
  • hurdan omprövning som begärs
  • på vilka grunder omprövning begärs.

 

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

 

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Östra Nylands välfärdsområdes registratur (kirjaamo(at)itauusimaa.fi).