Nämnden för ordnande av tjänster, möte 15-02-2023

Protokollet är granskat

§ 6 Grunderna för beviljande av dagverksamhet för äldre

IUHVADno-2023-53

Beskrivning

Beredning och tilläggsuppgifter:
ansvarsområdesdirektör (tjänster för äldre) Kirsi Oksanen
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

 

Dagverksamhetens mål är att stödja, främja och förbättra de äldres fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga samt att stödja deras hemmaboende och förutsättningar att klara sig genom att främja deras välbefinnande och livskvalitet.

 

Dagverksamhet är stimulerande och rehabiliterande verksamhet som upprätthåller och främjar de hemmaboende äldres kraftresurser, funktionsförmåga och sociala kontakter. I tjänsterna beaktas den äldres livssituation och hjälpbehov. Dagverksamheten riktar sig i regel till personer över 65 år som bor hemma och som behöver stöd för att upprätthålla funktionsförmågan.

 

Servicen riktas till sådana äldre som avses i 3 § 1 mom. 1 och 2 punkten i äldreomsorgslagen (980/2012) och som anses ha nytta av aktiverande och rehabiliterande dagverksamhet och som kan fungera i grupp och dra nytta av gruppverksamhet. Kunden ska vara villig att delta i dagverksamheten. Äldre personer som har beviljats boendeservice, beviljas inte dagverksamhet.

 

Grunderna för beviljande av dagverksamhet har utarbetats av tjänsteinnehavare vid Östra Nylands välfärdsområde.

Beslutsförslag

Social- och hälsovårdsdirektören:

Nämnden för ordnande av tjänster beslutar godkänna grunderna för beviljande av dagverksamhet från 01.02.2023.

 

Beslut

Östra Nylands välfärdsområdes nämnd för ordnande av tjänster beslutade enhälligt godkänna grunderna för beviljande av dagverksamhet för äldre personer från 01.02.2023.

Samtidigt beslutade Östra Nylands välfärdsområdes nämnd för ordnande av tjänster enhälligt att anvisningarna uppdateras följande gång i maj.

 

Paragrafen justerades genast vid möet.

 

 

Nämnden för ordnande av tjänster höll en kort paus kl. 18:07 - 18:16.

 

 

Möte hantering

Föredragaren tillade som en teknisk korrigering i anvisningarna att dagsverksamheten ordnas i huvudsak en gång per vecka, men även två gånger per vecka vid behov.

Nämnden tillkännagavs rådens utlåtanden, som delades ut åt medlemmarna innan mötet (bilaga § 14).


Sökande av ändring

Välfärdsområdeslagen 139 §

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

 

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras av:

  • den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • välfärdsområdets medlem

 

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Östra Nylands välfärdsområdes registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En medlem i välfärdsområdet anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

 

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos  Östra Nylands välfärdsområdes styrelse och de nämnder och sektioner till vilken vederbörande tjänsteinnehavares beslut är underordnad.

Omprövningen levereras till registraturen.

Kontaktinformation och besöksadress:

Östra Nylands välfärdsområdes registratur

WSOY-huset, Mannerheimgatan 20 K 3 vån, 06100 Borgå

E-post: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Registraturen är öppen måndag–fredag kl. 9-15.

 

Omprövningsbegärans form och innehåll

Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I omprövningsbegäran ska uppges:

  • det beslut i vilket omprövning begärs
  • hurdan omprövning som begärs
  • på vilka grunder omprövning begärs.

 

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

 

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Östra Nylands välfärdsområdes registratur (kirjaamo(at)itauusimaa.fi).