Nämnden för ordnande av tjänster, möte 15-02-2023

Protokollet är granskat

§ 7 Grunder för beviljande av tillfälliga och regelbundna hemvårdstjänster

IUHVADno-2023-54

Beskrivning

Beredning och tilläggsuppgifter:
ansvarsområdesdirektör Kirsi Oksanen
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

 

Med hemvård avses enligt 19 a § i socialvårdslagen (1301/2014) service som säkerställer att en person klarar av de funktioner som hör till det dagliga livet i sitt hem och sin boendemiljö. Hemvården omfattar enligt klientens individuella behov vård och omsorg, verksamhet som främjar och upprätthåller funktionsförmåga och interaktion, annan verksamhet som stöder personens förmåga att klara sig och hemsjukvård enligt 25 § i hälso- och sjukvårdslagen. Ett välfärdsområde ska ordna hemsjukvård för dem som bor i välfärdsområdet. Hemsjukvård genomförs som multidisciplinär hälso- och sjukvårdsservice enligt en vård- och serviceplan eller tillfälligt där patienten är bosatt, i dennes hem eller på en jämförbar plats.

Syftet med hemvård är att göra det möjligt för klienten att bo tryggt hemma. Hemmaboendet stöds i första hand genom förebyggande, välfärdsfrämjande och andra tjänster med ett rehabiliterande grepp. Invånarna i Östra Nylands välfärdsområde erbjuds högklassig och klientorienterad service på ett jämlikt sätt.

I synnerhet för personer som behöver mycket stöd och service är hemvården en resurs som tryggar möjligheterna att klara sig hemma.

Högklassig hemvård ger klienten rätt service vid rätt tidpunkt. Hemvården ordnas multiprofessionellt i samarbete med social- och hälsovårdstjänsterna. Klientens delaktighet och sociala nätverk ägnas speciell uppmärksamhet. Vid behov är det möjligt att bevilja hemvård dygnet runt.

Hemvården kan vara tillfällig eller regelbunden. Tillfällig hemvård beviljas personer som har ett tillfälligt vårdbehov, vilket innebär att det krävs sådan yrkeskompetens som personalen inom social- och hälsovården har, och ifall klienten inte själv eller tillsammans med ledsagare klarar av att söka sig till hälsovårdstjänster. Regelbunden hemvård beviljas personer som har nedsatt funktionsförmåga och vars behov av service är regelbundet, över en gång i veckan.

Grunderna för beviljande har beretts av tjänsteinnehavare vid Östra Nylands välfärdsområde.

Beslutsförslag

Social- och hälsovårdsdirektören:

Nämnden för ordnande av tjänster beslutar godkänna grunderna för beviljande av tillfällig och regelbunden hemvård från 01.02.2023.

 

Beslut

Östra Nylands välfärdsområdes nämnd för ordnande av tjänster beslutade enhälligt godkänna grunderna för beviljande av tillfällig och regelbunden hemvård modifierad från 01.02.2023.

Samtidigt beslutade Östra Nylands välfärdsområdes nämnd för ordnande av tjänster enhälligt att anvisningarna uppdateras följande gång i maj.

Paragrafen justerades genast vid mötet.

Möte hantering

Befullmäktigad Markus Pietikäinen gjorde följande ändringsförslag i punkt 2.1. stycke 2. "Om klienten skrivs ut via bedömningsteamet, får klienten under viss tid hjälp från bedömningsteamet, under denna tid görs en bedömning på behovet av tjänster,  innan klienten eventuellt övergår till regelbunden hemvård." Förslaget godkändes enhälligt.

Nämnden tillkännagavs rådens utlåtanden, som delades ut åt medlemmarna innan mötet (bilaga § 14).


Sökande av ändring

Välfärdsområdeslagen 139 §

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

 

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras av:

  • den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • välfärdsområdets medlem

 

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Östra Nylands välfärdsområdes registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En medlem i välfärdsområdet anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

 

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos  Östra Nylands välfärdsområdes styrelse och de nämnder och sektioner till vilken vederbörande tjänsteinnehavares beslut är underordnad.

Omprövningen levereras till registraturen.

Kontaktinformation och besöksadress:

Östra Nylands välfärdsområdes registratur

WSOY-huset, Mannerheimgatan 20 K 3 vån, 06100 Borgå

E-post: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Registraturen är öppen måndag–fredag kl. 9-15.

 

Omprövningsbegärans form och innehåll

Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I omprövningsbegäran ska uppges:

  • det beslut i vilket omprövning begärs
  • hurdan omprövning som begärs
  • på vilka grunder omprövning begärs.

 

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

 

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Östra Nylands välfärdsområdes registratur (kirjaamo(at)itauusimaa.fi).