Nämnden för beredskap och säkerhet, möte 19-12-2023

Protokollet är granskat

§ 61 Säkerhetspresentation

Beredare

  • Juha Alander, valmiuspäällikkö /beredskapschef, juha.alander@itauusimaa.fi

Beskrivning

Säkerhetsöversikten presenteras för nämnden för beredskap och säkerhet för Östra Nylands välfärdsområde.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Peter Johansson, pelastusjohtaja /räddningsdirektör, peter.johansson@itauusimaa.fi

Nämnden för beredskap och säkerhet vid Östra Nylands välfärdsområde antecknar säkerhetsöversikten för kännedom. 

Beslut

Nämnden för beredskap och säkerhet vid Östra Nylands välfärdsområde antecknade säkerhetsöversikten för kännedom. 


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.