Nämnden för beredskap och säkerhet, möte 19-12-2023

Protokollet är granskat

§ 60 Nämnden för beredskap och säkerhet: mötestidtabell våren 2024

IUHVADno-2023-4121

Beredare

  • Marjut Helske, hallintopäällikkö /förvaltningschef, marjut.helske@itauusimaa.fi

Beskrivning

Östra Nylands välfärdsområdes nämnden för beredskap och säkerhet  sammanträder vanligen en gång i månaden. Mötet kan inställas om det inte finns ärenden att behandlas. Mötet kan vid behov också flyttas.

Nämnden för beredskap och säkerhet håller möten på tisdagar klockan 17.00. Möten hålls som närmöten i räddningsverkets föreläsningssal, om situationen tillåter. Teams-möte kan anordnas. Nämnden anvisningar ordnas hybridmöten inte, vilket betyder att om mötet anges vara ett närmöte är det inte möjligt att delta i det via webben.

tisdag 30.1.2024 / tisdag 13.2.2024 / onsdag 13.3.2024 / tisdag 9.4.2024 / tisdag 7.5.2024 / tisdag 11.6.2024

Beslutsförslag

Föredragande

  • Peter Johansson, pelastusjohtaja /räddningsdirektör, peter.johansson@itauusimaa.fi

Östra Nylands välfärdsområdes Nämnd för beredskap och säkerhet beslutar godkänna vårens mötesdagar enligt förslaget.

Beslut

Östra Nylands välfärdsområdes Nämnd för beredskap och säkerhet beslutade enhälligt att godkänna vårens mötesdagar enligt förslaget.


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.