Nationalspråksnämnden, möte 21-09-2023

Protokollet är granskat

§ 33 Aktuella ärenden inom personalförvaltningen

Beskrivning

Personaldirektör Anu Rautiainen berättar om aktuella ärenden inom personalförvaltningen.

Beslutsförslag

Nationalspråksnämnden för Östra Nylands välfärdsområde antecknar översikten för kännedom.

Beslut

Nationalspråksnämnden för Östra Nylands välfärdsområde antecknade översikten för kännedom.


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.