Nationalspråksnämnden, möte 21-02-2023

Protokollet är granskat

§ 9 Val av protokolljusterare

Beskrivning

Enligt förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde (165 §) justeras protokollet på det sätt som organet beslutat.

Enligt god förvaltningssed väljer man två protokolljusterare.

Beslutsförslag

Nationalspråksnämnden för Östra Nylands välfärdsområde väljer Jolanta Lundgren och Kjell Grönqvist till mötets protokolljusterare. 

Beslut

Nationalspråksnämnden för Östra Nylands välfärdsområde valde enhälligt Jolanta Lundgren och Kjell Grönqvist till mötets protokolljusterare. 


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.