Nationalspråksnämnden, möte 21-02-2023

Protokollet är granskat

§ 8 Mötets laglighet och beslutsförhet

Beskrivning

Enligt förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde (146 §) skall kallelsen sändas senast tre dagar före mötet. Kallelsen har skickats till medlemmarna 16.2.2023 och samtidigt publicerats på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats. 

Beslutsförslag

Nationalspråksnämnden för Östra Nylands välfärdsområde förrättar namnupprop och konstaterar vilka ledamöter som meddelat förhinder och konstaterar att sammanträdet är lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

Nationalspråksnämnden för Östra Nylands välfärdsområde förrättade namnupprop och konstaterade vilka ledamöter som meddelat förhinder och konstaterade att sammanträdet är lagenligt sammankallat och beslutfört.


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.