Nationalspråksnämnden, möte 21-02-2023

Protokollet är granskat

§ 10 Lägesrapport över välfärdsområdets tvåspråkiga information och kommunikation

IUHVADno-2023-382

Beskrivning

Beredning och tilläggsinformation: 
förvaltningsdirektör Camilla Söderström, camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

 

I lagen om välfärdsområden (§ 34) bestäms följande om kommunikationen:

Välfärdsområdet ska informera välfärdsområdets invånare och dem som använder välfärdsområdets tjänster samt organisationer och andra sammanslutningar om välfärdsområdets verksamhet. Välfärdsområdet ska ge tillräcklig information om de tjänster som välfärdsområdet ordnar, välfärdsområdets ekonomi, ärenden som bereds i välfärdsområdet och planer som gäller ärendena, behandlingen av ärendena, beslut som fattats och beslutens effekter. Välfärdsområdet ska informera om hur man kan delta i och påverka beredningen av besluten.

I fråga om beredningen av ärenden som behandlas av organen ska välfärdsområdet se till att de uppgifter som behövs med hänsyn till den allmänna tillgången till information läggs ut på välfärdsområdets webbplats på det allmänna datanätet när föredragningslistan är färdig. Välfärdsområdet ska i sin kommunikation på nätet se till att sekretessbelagda uppgifter inte läggs ut på det allmänna datanätet och att skyddet för privatlivet och skyddet för personuppgifter tillgodoses i kommunikationen.

I kommunikationen ska det användas ett sakligt, klart och begripligt språk och olika invånargruppers behov ska beaktas. Kommunikationen ska ske med tillgängliga metoder.

Kommunikationsdirektör Mika Kosunen ger en lägesrapport om välfärdsområdets kommunikation.

Beslutsförslag

Förvaltningsdirektören: 

Nationalspråksnämnden för Östra Nylands välfärdsområde antecknar översikten för kännedom.

Beslut

Nationalspråksnämnden för Östra Nylands välfärdsområde antecknade enhälligt översikten för kännedom.


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.