Palvelujen järjestäminen -lautakunta, kokous 29.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Vastaus aluevaltuutettujen aloitteeseen: Lääkärin, farmaseutin ja sairaanhoitajan moniam-matillinen tiimityömalli osaksi turvallista ja tarkoituksenmukaista lääkehoitoa.

IUHVADno-2023-658

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot:
hoitotyön johtaja Heli Sjöblom, heli.sjoblom2(at)itauusimaa.fi
johtava lääkäri Susanna Varilo, etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

 

Aloitteen sisältö lyhyesti

Aloitteessa todetaan, että vanhusten avohoidossa ja asumispalveluja tarjoavissa yksiköissä on iso riski lääkehoidon virheille. Monilla on käytössä tarpeettomia lääkkeitä ja tutkimusten mukaan osa lääkkeistä voi olla ikäihmiselle sopimattomia. Lääkevirheiden minimoimiseksi esitetään lääkärin, farmaseutin ja sairaanhoitajan moniammatillisen tiimityömallin käyttöönottoa Itä- Uudenmaan hyvinvointialueella. Moniammatillisen lääkehoidon arvioinnin jälkeen potilaan lääkitys olisi tarkoituksenmukainen ja harkittu.

Palvelujen nykytila

Sosiaali- ja terveysministeriön asiakas- ja potilasturvallisuusstrategiassa lääkehoidon turvallisuuden tavoitteeksi on linjattu hyvinvointialueen toimintatapojen yhtenäistäminen, riittävän kliinisen farmasian palvelujen tarjoaminen yksikkötasolla ja katkeamaton lääkehoitoprosessi läpi palveluketjujen. Turvallisen lääkehoidon perusedellytyksenä on, että asiakkaan hoitoon osallistuvilla on ajantasainen tieto potilaan käytössä olevista lääkkeistä.

Kanta- palvelun sähköinen lääkityslista on tulossa käyttöön avohoidon osalta aikaisintaan vuoden 2025 lopussa. Monessa tilanteessa asiakas itse on ainut henkilö, joka tietää mitä lääkkeitä hänellä on käytössä (ml. osastohoito-, resepti-, itsehoitolääkkeet ja ravintolisät). Lisäksi Itä- Uudenmaan hyvinvointialueella käytössä olevien asiakas- ja potilastietojärjestelmien moninaisuuden vuoksi lääkityslistojen ajantasaisuus on erityinen haaste. Alueen terveysasemat ovat säännöllisesti kampanjoineet HUS:n ja alueen lähiapteekkien kanssa paperisten lääkelistojen tärkeydestä. Kun asiakas siirtyy säännöllisen palvelin piiriin kokonaiskuva lääkityksistä saattaa olla usein epäselvä.

Hyvinvointialueen lääkehoitosuunnitelmassa on korostettu asiakkaan lääkityksen ajantasaisuuden selvittämistä ja lääkityslistan ylläpidon tärkeyttä. Yksikkökohtaisissa lääkehoitosuunnitelmissa on lisäksi kuvattava lääkehoitoa toteuttavien ammattihenkilöiden roolit ja vastuut lääkitystietojen päivittämisessä.

Hyvinvointialueilla on käynnistymässä erilaisia pilotteja lääkitysturvallisuuden parantamiseksi ja muun muassa osa Uudenmaan hyvinvointialueista ja Helsinki ovat suunnittelemassa lääkitysturvallisuuskoordinaattoripilottia yhteistyössä HUS Apteekin kanssa. Koordinaattorin työtehtäviin kuuluisivat muun muassa kliinisen farmasian palvelujen tunnistaminen sekä lääkehoidon vaaratapahtumien seuranta, analysointi ja turvallisten käytänteiden kehittäminen. Lisäksi tehtäviin kuuluu myös vastuualueiden tukeminen turvalliseen lääkehoitoon. Itä- Uudenmaan hyvinvointialueella ei toistaiseksi ole suunnitelmia lääkitysturvallisuuden työtehtävien keskittämisestä, vaan vastuu jakautuu johtavalle lääkärille, hoitotyön johtajalle, kehittämisyksikössä toimivalle potilas- ja asiakasturvallisuuden erityisasiantuntijalle sekä toiminnan vastuun näkökulmasta esihenkilöille ja työntekijöille.

Uudenmaan hyvinvointialueet voivat hankkia HUS Apteekilta kliinisen farmasian palveluita osana yhteistoimintasopimusta. Kliinisen farmasian palveluihin kuuluvat klinikkaproviisoripalvelu, farmaseuttipalvelu (osastofarmasia) sekä erikseen sovittavat lääkityksen turvatarkastukset. Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen voimassa olevassa sopimuksessa ei osastofarmasian tai kliinisen farmasian palvelut ole toistaiseksi mukana, mutta neuvottelut tästä kokonaisuudesta ovat käynnissä.

Johtopäätökset

Hyvinvointialue aloitti toimintansa 1.1.2023 ja uuden organisaation toiminta on vasta käynnistymässä. Kliinisen farmasian palvelujen osalta on ensisijaisesti kartoitettava alueellisesti nykyiset toiminnot ja selvitettävä palvelun tarve sekä tarvittavan tuen määrä erityisesti kotihoidon ja lyhytaikaisen palveluasumisen osalta. Selvitys tehdään vuoden 2023 aikana. Uudenmaan hyvinvointialueilla ja Helsingissä käynnistettyjen pilottien sekä alueellisen selvityksen pohjalta voidaan käynnistää keskustelu moniammatillisen tiimin resursoinnista lääkehoitoon ensisijaisesti yhteistyössä HUS Apteekin kanssa.

Ehdotus

Sosiaali- ja terveysjohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta esittää Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallitukselle, että edellä esitetty annetaan vastuksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta päätti yksimielisesti esittää Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallitukselle, että edellä esitetty annetaan vastauksena valtuustoaloitteeseen.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.