Palvelujen järjestäminen -lautakunta, kokous 29.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys 2022

IUHVADno-2023-505

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot:
johtava lakimies Salla Paavilainen, etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

 

Sosiaali- ja potilasasiamiestoiminnasta on säädetty laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000, 24 §) sekä laissa potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992, 11 §). Palvelut ovat lakisääteisiä ja jokaisen hyvinvointialueen on nimettävä hyvinvointialueelle sosiaaliasiamies ja jokaisella julkisella ja yksityisellä terveydenhuollon yksiköllä on oltava nimettynä potilasasiamies.

Laeissa sosiaali- ja potilasasiamiehen rooli on säädetty melko yhteneväiseksi. Kummankin tehtävänä on neuvoa asiakkaita/potilaita asiakaslain/potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa muistutuksen teossa, tiedottaa asiakkaan/potilaan oikeuksista sekä toimia muutenkin asiakkaiden/potilaiden oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Lisäksi potilasasiamiehen tehtäväksi on säädetty kantelun teossa avustaminen.

Sosiaalihuollon asiakaslain (812/2000) 24 §:n mukaan sosiaaliasiamiehen tehtävänä on seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain hyvinvointialueelle.

Vuonna 2022 sosiaali- ja potilasasiamiehen palvelut ostetiin sosiaalialan osaamiskeskus Versolta. Nimetty sosiaali- ja potilasasiamies palveli kaikkia Itä-Uudenmaan kuntia. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella sosiaali- ja potilasasiamiestoiminta järjestetään vuonna 2023 omana toimintana.

Sosiaali- ja potilasasiamies esittelee selvityksen kokouksessa.

Ehdotus

Sosiaali- ja terveysjohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta merkitsee tiedoksi sosiaali- ja potilasasiamiehen selvityksen vuodelta 2022 ja lähettää sen tiedoksi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallitukselle ja aluevaltuustolle.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta merkitsi tiedoksi sosiaali- ja potilasasiamiehen selvityksen vuodelta 2022 ja lähettää sen tiedoksi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallitukselle ja aluevaltuustolle.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.