Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta, kokous 1.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 TKKIO-yhteistyön organisoituminen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella

IUHVADno-2023-3721

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot:
kehittämispäällikkö Mari Seppänen, etunimi.sukunimi@itauusimaa.fi

 

Hyvinvointialueen TKI-toimintaa (tutkimus, kehittäminen, innovaatio) säätelee ensisijaisesti voimassa oleva lainsäädäntö: Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021) sekä Laki Pelastustoiminnan järjestämisestä (613/2021).

Sote-palvelujen järjestämislain (29 §, 32 §, 35 §) mukaan: 

  • Hyvinvointialue vastaa alueella tehtäväalaansa liittyvästä tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset tavoitteet huomioiden.  
  • Lisäksi hyvinvointialue koordinoi ja ohjaa palvelutuotannossa tapahtuvaa integroitua kehittämistyötä sekä tukee kuntia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvässä kehittämistyössä.  
  • Hyvinvointialue osallistuu kansalliseen ja alueelliseen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen ja toimii yhteistyössä kuntien sekä koulutus-, kehittämis- ja tutkimustoimintaa harjoittavien organisaatioiden kanssa.  
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon osaamis- ja työvoimatarpeen arviointia ja ammatillista osaamisen kehittämistä on tehtävä yhteistyössä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen ammatillisten oppilaitosten kanssa sekä muiden koulutusviranomaisten, työhallinnon ja maakuntien liittojen kanssa. 

 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen TKKIO-toiminta (tutkimus, kehittäminen, koulutus, innovaatio, osaaminen) alkoi virallisesti toukokuussa 2023. Kehittämispäällikkö (TKKIO) aloitti tehtävässään toukokuussa 2023 ja samanaikaisesti TKKIO-tiimi jäsentyi. TKKIO-tiimiin kuuluu kehittämispäällikön lisäksi kolme suunnittelijaa ja se toimii kehittämispalveluiden alaisuudessa. Toiminnan alussa TKKIO-tiimi on kartoittanut hyvinvointialueen strategiaa ja arvoja suhteessa tutkimus- ja innovaatiomahdollisuuksiin, painopisteisiin ja resurssien kohdentamiseen. Oppilaitosten kanssa on aloitettu vuoropuhelu erilaisista yhteistyömahdollisuuksista tutkimustoiminnan ja innovaatioiden näkökulmasta.  

TKKIO-yksikkö tekee vahvaa yhteistyötä muun muassa henkilöstöyksikön ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Tavoitteena on kehittää henkilöstön perehdytystä ja tukea osaamisen kehittämistä ja ohjata kehittämistoimintaa organisaation strategisten tavoitteiden ja päämäärien mukaisesti. Keskeistä on oppimiseen kannustava ilmapiiri ja osaamisen hyödyntäminen palveluprosessien eri vaiheissa ja tasoilla. 

TKKIO-toiminnan nykytila kuvataan oheismateriaalissa.  

Ehdotus

Kehittämisjohtaja:

Kehittäminen ja yhteistyö lautakunta käy lähetekeskustelun ja merkitsee TKKIO-toiminnan nykytilan tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi. 


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.