Aluehallitus, kokous 21.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 346 Vuoden 2024 talousarvioon sisältyvien virkojen perustaminen (lisäpykälä)

IUHVADno-2023-3277

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot:
hallintojohtaja Camilla Söderström
camilla.soderstrom1@itauusimaa.fi
 

Aluevaltuusto on 12.12.2023 § 132 hyväksynyt Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen talousarvion vuodelle 2024. Talousarvioon sisältyi tarkemmin talousarviokirjassa ja sen henkilöstösuunnitelma-liitteissä yksilöidyt muutokset henkilöstöön konsernipalveluihin ja toimialoille. Aluehallitus on käsitellyt henkilöstösuunnitelmaa talousarviokäsittelyn yhteydessä 26.10.2023 § 271.

Hallintosäännön 26 §:n mukaan aluehallitus päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta, jollei viran perustaminen kuulu lain tai hallintosäännön mukaan aluevaltuuston toimivaltaan. Hallintosäännön 53 §:n mukaan työsopimussuhteiset toimet perustaa ja niiden kelpoisuusvaatimuksista päättää hyvinvointialuejohtaja.

Talousarvioon sisältyvät virat ja virkoja koskevat muutokset tuodaan aluehallituksen hyväksyttäväksi. Hyvinvointialuejohtaja perustaa toimet henkilöstösuunnitelman mukaisesti.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää perustaa liitteissä yksilöidyt virat ja virkoja koskevat nimikemuutokset.

Päätös

Aluehallitus päätti perustaa liitteissä yksilöidyt virat ja virkoja koskevat nimikemuutokset.

Pykälä tarkastettiin heti.


Muutoksenhaku

Hyvinvointialuelaki 139 §.

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • hyvinvointialueen jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika                                                                                  

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukiolon päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Itä-Uudenmaan aluehallitus ja lautakunnat sekä niiden jaoston ja alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Oikaisuvaatimus toimitetaan kirjaamoon.

Yhteystiedot, posti- ja käyntiosoite:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamo

WSOY-talo, Mannerheiminkatu 20 K 3 krs, 06100 Porvoo

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Itä-Uudenmaan aluehallituksen kirjaamosta.