Aluehallitus, kokous 21.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 340 Vastaus aluevaltuutetun aloitteeseen (24.1.2023): Vanhusten hoidon strategian tarkennuksesta

IUHVADno-2023-252

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot:
tulosyksikköpäällikkö, ikääntyneiden palvelut, Netta Mäkinen
vastuualuejohtaja, ikääntyneiden palvelut​​​​​, Kirsi Oksanen
sähköposti: etunimi.sukunimi@itauusimaa.fi

 

Aloitteen sisältö lyhyesti

Aloitteessa esitetään, että vanhusten hoidon strategiaan tehtäisiin tarkennusta niin, että palveluasumista tarvitsevalle ikäihmiselle voidaan osoittaa hoitopaikka kotikunnassa. Aloitteessa todetaan, että tällä hetkellä omasta kotoa palveluasumisen piiriin lähtevä ikäihminen voi joutua kotikunnastaan pois vieraaseen palvelukeskukseen joko väliaikaisesti tai lopullisesti. Tämä saattaa aiheuttaa ikävöintiä, pelkoa, epävarmuutta, sosiaalisia ongelmia, terveydellisiä ongelmia, nopeita negatiivisia muutoksia terveyden tilaan. Aloitteen mukaan tutusta ympäristöstä ei ikäihmistä saa siirtää pois kauas toiseen kuntaan.

Palveluiden nykytila

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella ympärivuorokautista palveluasumista tuotetaan sekä omana tuotantona sekä ostopalveluna. Ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköitä on jokaisessa Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kunnassa. Oman tuotannon osuus on noin 65 % kaikista ympärivuorokautisen palveluasumisen paikoista.

Kansallinen linjaus on, että iäkkäät ihmiset voivat asua kotonaan ja saada kotiinsa tarvitsemansa palvelut. Tarvittaessa palvelut järjestetään ympärivuorokautisesti. Kotihoitoa ja yhteisöllistä asumista kehitetään jatkuvasti vastaamaan paremmin iäkkäiden palvelutarpeita.

Ympärivuorokautinen palveluasuminen on vaihtoehto, kun kotona asuminen tai yhteisöllinen asuminen ei onnistu kotihoidon ja erilaisten tukipalveluiden turvin. Ympärivuorokautisen palveluasumisen tarve selvitetään asiakkaalle tehtävän palvelutarpeen arvioinnin avulla. Arviointi käsitellään hyvinvointialueen moniammatillisessa SAS- työryhmässä (selvitä – arvioi - sijoita). Mikäli asiakas täyttää palvelulle määritellyt myöntämisperusteet, myönnetään hänelle palvelu. Palvelua myönnettäessä asiakkaan ja hänen omaisen mielipidettä ja toivetta sijoituspaikasta tiedustellaan ja se huomioidaan mahdollisuuksien mukaan.

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (28.12.2012/980) 18 §:n mukaan päätös muiden kuin kiireellisten sosiaalipalveluiden myöntämisestä on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen kuin hakemus on tullut vireille. Palvelua koskeva päätös on toimeenpantava viimeistään kolmen kuukauden kuluttua asian vireilletulosta. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella keskimääräinen jonotusaika ympärivuorokautiseen palveluasumiseen viimeisen kuuden (6) kuukauden aikana on ollut 34 vuorokautta.

Hakijan kieltäytyessä tarjotusta asumispalvelupaikasta vanhuspalvelulain mukainen velvoite kolmen (3) kuukauden sisällä tapahtuvasta sijoittamisesta asumispalveluyksikköön raukeaa.

Johtopäätökset

Ympärivuorokautista palveluasumista myönnettäessä asiakkaan ja omaisten toiveet sijoituspaikasta huomioidaan ja ne pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan. Jos toiveiden mukaisesta yksiköstä ei vanhuspalvelulain 18 §:n määräajan puitteissa ole mahdollista tarjota paikkaa voidaan sijoitus joutua tekemään myös muihin Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella oleviin yksiköihin.  Ympärivuorokautisen palveluasumispaikan valinta perustuu aina asiakkaan kokonaistilanteeseen ja tavoitteena on turvata asiakkaalle turvallinen ympäristö ja hoito. Osa hyvinvointialueen yksiköistä on erikoistunut esimerkiksi vaikeasti muistisairaiden hoitoon ja tämä voi myös vaikuttaa yksikön valintaan.

Ehdotus

Sosiaali- ja terveysjohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta esittää Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallitukselle, että edellä esitetty annetaan vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta päätti yksimielisesti esittää Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallitukselle, että edellä esitetty annetaan vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot:
tulosyksikköpäällikkö,​ ikääntyneiden palvelut,​ Netta Mäkinen
vastuualuejohtaja,​ ikääntyneiden palvelut​​​​​,​ Kirsi Oksanen
sähköposti: etunimi.sukunimi@itauusimaa.fi

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se merkitsee tiedokseen edellä olevan vastauksena tehtyyn valtuustoaloitteeseen, ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se merkitsee tiedokseen edellä olevan vastauksena tehtyyn valtuustoaloitteeseen, ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.