Aluehallitus, kokous 21.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 342 Vastaus aluevaltuutettujen aloitteeseen: Lastensuojelun jälkihuollon ikärajan säilyttäminen 25 vuodessa Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella

IUHVADno-2023-3583

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot:
sosiaalityön johtaja Hanna Kaunisto
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

 

Aloitteen sisältö

Itä-Uudenmaan vihreiden valtuustoryhmä on tehnyt aloitteen 29.8.2023 jälkihuollon ikärajan säilyttämiseksi hyvinvointialueella 25 ikävuodessa. Uuden hallitusohjelman mukaisesti jälkihuollon ikärajaa tullaan laskemaan 23 ikävuoteen ja aloitteessa esitetään, että Itä-Uudenmaan hva voisi säilyttää palvelut ennallaan alle 25-vuotiaille jälkihuoltonuorille lakimuutoksesta poiketen.

Vastaus aloitteeseen

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on lausunut Hallituksen esitykseen liittyen seuraavaa (otteita lausunnosta):

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue katsoo, ettei ikärajausta tule alentaa nykyisestä 25 ikävuodesta. Tutkimukset osoittavat, että jälkihuollossa olleet nuoret syrjäytyvät koulutuksesta ja työelämästä herkästi ja heidän tukemisensa aikuisten palveluissa ei ole riittävää. Lastensuojelun piirissä olevat nuoret ovat erityisen haavoittuvassa asemassa, sillä monesti he eivät voi saada vanhemmiltaan tai aiemmilta huoltajiltaan sellaista tukea, jota muut nuoret saavat. Nuoret tarvitsevat apua pitkälle aikuisuuteen ja ihmisiä, jotka tukevat heitä.

Mikäli uudistus toteutetaan, katsoo hyvinvointialue, että siirtymäajan tulisi olla ehdotettua pidempi. Hyvinvointialueiden palveluverkostot hakevat yhä muotoaan sote-uudistuksen jäljiltä ja siten nopea muutos jälkihuollon palveluiden poistumisessa entisestään lisää riskiä nuorten jäämisestä palveluverkon ulkopuolelle. Jälkihuollossa olevien nuorten, joiden elämässä on monesti ollut lukuisia muutoksia, näkökulmasta oman elämän ennakoitavuus ja saatujen päätösten pysyvyys ovat erityisen tärkeitä. Puolen vuoden siirtymäsäännöstä on siten pidettävä erityisen lyhyenä huomioiden asiakkaiden erityistarpeet. Siirtymän näkökulmasta toivottavaa olisi, ettei jo sovittuja jälkihuoltosuunnitelmia tarvitsisi muuttaa ja siten vähintään vuoden siirtymäaika olisi tarpeellinen. Tällöin hyvinvointialueilla on myös aikaa yrittää varmistaa, että muut sosiaalihuollon palvelut ehtivät kehittää riittävät prosessit nuorten tarpeisiin.

Jälkihuollon rajaaminen alle 23-vuotiaille voi myös aiheuttaa mittavia kustannuksia myöhemmin sosiaalihuoltojärjestelmälle, sillä syrjäytyneen nuoren aiheuttamat kerrannaiskustannukset yhteiskunnalle ovat merkittävät. Saavutettavat taloudelliset hyödyt eivät siten välttämättä ole pysyviä. Itä-Uudenmaan hyvinvointialue ei siten suosita ikärajan laskemista.

Hyvinvointialueen näkemys jälkihuollon ikärajan nostamiseen on yhteneväinen aloitteen tekijöiden kanssa. Lakivalmistelun tässä vaiheessa on liian aikaista päättää, miten hyvinvointialue tulee toimimaan kyseisessä tilanteessa. Säädöstekstin lopullinen muoto on vielä epävarma ja hyvinvointialue odottaa lainsäädännön valmistumista. Mikäli ikäraja lasketaan 23 ikävuoteen, hyvinvointialue tulee noudattamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Mahdollisuuksia jälkihuoltonuorten tukemiseen on kuitenkin tarkasteltava jatkossa koko palvelujärjestelmän sisällä ja luotava mahdollisuuksia tarjota yksilöllistä tukea jälkihuoltonuorille heidän tarpeidensa mukaan. Lakimuutoksen ei tarvitse merkitä palvelujen loppumista vaan tehostettua tukea voidaan tarjota myös sosiaalihuoltolain nojalla.

Ehdotus

vs. sosiaali ja terveysjohtaja

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta esittää Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallitukselle,  että edellä esitetty annetaan vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta päätti yksimielisesti esittää Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallitukselle, että edellä esitetty annetaan vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot:
sosiaalityön johtaja Hanna Kaunisto
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se merkitsee tiedokseen edellä olevan vastauksena tehtyyn valtuustoaloitteeseen, ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti palauttaa asian uuteen valmisteluun.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja Mikaela Nylander ehdotti, että asia palautetaan uuteen valmisteluun.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.