Aluehallitus, kokous 21.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 345 Otto-oikeuden käyttäminen palvelujen järjestäminen -lautakunnan päätökseen § 137 Palvelusetelin arvon muuttaminen, henkilökohtainen apu (lisäpykälä)

IUHVADno-2023-3999

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot:
tulosyksikköpäällikkö Maritta Koskinen
johtava lakimies Salla Paavilainen
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on 1.6.2023 ottanut käyttöön henkilökohtaisen avun palvelusetelin. Palvelusetelin arvoa ja sen rakennetta muutettiin yhtenäiseksi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Arvon määrittelyssä huomioitiin valtakunnalliset linjaukset eri hyvinvointialueilla. Itä-Uudellamaalla linjattiin henkilökohtaisen avun arvo yleisen linjan ja Helsingin kaupungin palvelusetelin arvon mukaan.

Henkilökohtaista apua on ostettu ja ostetaan paljon Sipoossa ja Porvoossa. Ostopalvelujen hinnat vaihtelevat välillä 34e-95e/h. Palveluseteli on ollut ennen hyvinvointialueen aloittamista käytössä Loviisassa ja Askolassa ja arvo on tällöin ollut 29 e/h. Porvoossa palveluseteli on ollut käytössä, mutta käyttöä ei ole ollut paljon.

Henkilökohtaisen avun työnantajamallin HETA-liittoon kuuluvien avustajien työehtosopimus on saatu solmittua ajalle 1.10.2023-30.4.2025. Työehtosopimuksessa korotettiin henkilökohtaisen avun työnantajamallin palkkausta. Tämä luo paineita myös palvelusetelin arvon korottamiseen.

Palvelusetelin arvosta on tullut palautetta palveluntuottajilta, että se on nykyisen palkkaus- ja kustannustason mukaan liian alhainen. Tästä syystä palveluntuottajat ovat kieltäytyneet tuottamasta palvelua asiakkaalle, joille on myönnetty palveluseteli. Palveluseteli on joustava ja kustannukseltaan kohtuullinen tapa luoda asiakkaalle erilaisia mahdollisuuksia käyttää palvelua. Sen arvo ei voi olla liian pieni, mutta ei myöskään kohtuuton hyvinvointialueelle. Nostamalla palvelusetelin arvoa saadaan palvelua tuotettua laajemmin ja asiakkaalla on mahdollisuus saada palveluja monipuolisemmin.

Esitetään palvelusetelin arvon muuttamista seuraavasti:

 

uusi/€                                        vanha+lisäys/€

Ma-Pe 06.00-18.00                   26,50                                           23,00+3,50

Ma-Pe 18.00-21.00                   28,50                                           25,00+3,50

Ma-Pe 21.00-00.00                   31,00                                           28,00+3,00

Ma-Pe 00.00-06.00                   32,00                                           28,00+4,00

Lauantai 06.00-18.00               30,00                                            26,00+4,00

Lauantai 18.00-21.00               32,50                                            29,00+3,50

Lauantai 21.00-00.00               45,00                                            45,00

Lauantai 0.00-06.00                  45,00                                           45,00

Sunnuntai 06.00-18.00            42,50                                            39,00+3,50

Sunnuntai 18.00-21.00            44,00                                            41,50+2,50

Sunnuntai 21.00-00.00            46,00                                            45,00+1,00

Sunnuntai 0.00-0.600               45,00                                           45,00

Ehdotus

Sosiaali- ja terveysjohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta päättää esittää aluehallitukselle, että se hyväksyy henkilökohtaisen avun palvelusetelin arvon yllä esitetyn mukaisesti 1.1.2024 alkaen.

Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta päätti yksimielisesti esittää aluehallitukselle, että se hyväksyy henkilökohtaisen avun palvelusetelin arvon yllä esitetyn mukaisesti 1.1.2024 alkaen.

Pykälä tarkastettiin heti.

Perustelut

Lisätietoja:
hallintojohtaja Camilla Söderström
camilla.soderstrom1@itauusimaa.fi

 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta on 13.12.2023 § 137 päättänyt esittää aluehallitukselle, että se hyväksyy henkilökohtaisen avun palvelusetelin arvon 1.1.2024 alkaen. Päätös tarkastettiin heti.

Hallintosäännön 27 §:n mukaan palvelujen järjestäminen -lautakunta päättää sosiaali- ja terveydenhuollon yhtenäisistä palvelukriteereistä, harkinnanvaraisista asiakasmaksuista ja palveluseteliarvoista aluevaltuuston hyväksymän järjestämissuunnitelman mukaisesti. Päätösvalta asiassa on siis lautakunnalla, ei aluehallituksella.

Koska palvelujen järjestäminen -lautakunta ei enää kokoonnu ennen vuodenvaihdetta, hyvinvointialuejohtaja on hyvinvointialuelain 97 §:n mukaisesti 20.12.2023 päättänyt käyttää otto-oikeuttaan palvelujen järjestäminen -lautakunnan päätökseen § 137, jotta aluehallitus voi tehdä päätöksen henkilökohtaisen avun palvelusetelin arvosta siten, että päätös saadaan voimaan 1.1.2024 lähtien.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää kumota Palveluiden järjestäminen-lautakunnan päätöksen 13.12.2023 § 137 ja päättää hyväksyä henkilökohtaisen avun palvelusetelin arvon palveluiden järjestäminen -lautakunnan yllä esitetyn valmistelun 13.12.2023 § 137 mukaisesti 1.1.2024 alkaen.

Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös

Aluehallitus päätti ottaa käsittelyyn Palveluiden järjestäminen-lautakunnan päätöksen 13.12.2023 § 137 ja päätti kumota kyseisen päätöksen. Aluehallitus päätti lisäksi palauttaa asian uuteen valmisteluun.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.