Aluehallitus, kokous 21.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 333 Osastonhoitajan virkanimikkeen muuttaminen vastaavan terveydenhoitajan virkanimikkeeksi

IUHVADno-2023-4267

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Rautiainen, 
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

 

Itäisen äitiys- ja lastenneuvolan yksikössä on tarve yhtenäistää lähiesihenkilöiden nimikkeet. Hyvinvointialueelle siirtyneellä henkilöstöllä on ollut aiemmissa organisaatioissaan erilaisia nimikkeitä, ja selkeyden vuoksi on perusteltua yhtenäistää samaa työtä tekevien lähiesihenkilöiden virkanimikkeet.

Nimikkeen muutoksella ei ole vaikutusta tehtäväkohtaiseen palkkaan. Näin ollen muutoksella ei ole kustannusvaikutusta. 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen operatiiviseen toimintamalliin kuuluu, että kaikki nimikemuutokset ja palkantarkistukset käsitellään työnantajan ja pääsopijajärjestöjen edustajista koostuvassa neuvottelukunnassa. Työantajan edustajina ko. neuvottelukunnassa ovat toimialajohtajat, henkilöstöjohtaja sekä palvelussuhdepäällikkö. Pääsopijajärjestöjä edustaa pääluottamusmies. Jotta esitys hyväksytään, sen tulee olla sekä toiminnallisesti että taloudenpidon kannalta perusteltu. Asiaa käsiteltäessä arvioidaan myös, mikä on esitetyn muutoksen vaikutus muihin samalla palkkahinnoittelutasolla oleviin. Nimikemuutosesitysten osalta edellytetään lisäksi, että nimike on Kevan nimikeluettelon mukainen.  

Neuvottelukunnan hyväksymät esitykset valmistellaan hallintosäännön mukaiseen päätöksentekoon. Virkasuhteisten osalta päätöksenteko kuuluu hallintosäännön 48 §:n ja 50 §:n määräysten nojalla aluehallitukselle.  

Hyvinvointialuelain (611/2021 92 §) mukaan hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilöstö on joko virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa hyvinvointialueeseen. Virkasuhteesta ja työsopimussuhteesta sekä virka- ja työehtosopimuksista hyvinvointialueella säädetään erikseen. Laki kuntalain muuttamisesta (305/2003 44 §) mukaan virkasuhdetta käytetään sellaisessa tehtävässä, jossa käytetään julkista valtaa.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön (48 §) mukaan aluehallitus päättää virkojen perustamisesta ja vahvistaa virkojen kelpoisuusvaatimukset virkoja perustaessaan (50 §). 

Virkanimikkeen muuttamista koskeva esitys on käsitelty palkka- ja nimikemuutosneuvottelukunnassa 27.11.2023. Neuvottelukunta puoltaa virkanimikkeen muuttamista, jotta samaa työtä tekevillä esihenkilöillä on yhtenevät virkanimikkeet.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja: 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päättää

  1. muuttaa osastonhoitajan virkanimikkeen vastaavan terveydenhoitajan nimikkeeksi; 
  2. että viran kelpoisuusehtona on terveydenhoitajan ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistotasoinen tutkinto sekä soveltuvuus tehtävään. Valitulla on oltava terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/94) mukainen kelpoisuus. Tehtävässä edellytetään molempien kotimaisten kielten hyvää suullista ja kirjallista taitoa.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti

  1. muuttaa osastonhoitajan virkanimikkeen vastaavan terveydenhoitajan nimikkeeksi;
  2. että viran kelpoisuusehtona on terveydenhoitajan ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistotasoinen tutkinto sekä soveltuvuus tehtävään. Valitulla on oltava terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/94) mukainen kelpoisuus. Tehtävässä edellytetään molempien kotimaisten kielten hyvää suullista ja kirjallista taitoa.

Muutoksenhaku

Hyvinvointialuelaki 139 §.

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • hyvinvointialueen jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika                                                                                  

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukiolon päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Itä-Uudenmaan aluehallitus ja lautakunnat sekä niiden jaoston ja alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Oikaisuvaatimus toimitetaan kirjaamoon.

Yhteystiedot, posti- ja käyntiosoite:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamo

WSOY-talo, Mannerheiminkatu 20 K 3 krs, 06100 Porvoo

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Itä-Uudenmaan aluehallituksen kirjaamosta.