Aluehallitus, kokous 21.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 330 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen talousraportointi 1–11/2023

IUHVADno-2023-4276

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: talousjohtaja Minna Sevón
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen 15.9.2022 § 3 hyväksymän Taloussäännön kohdan 2.5 mukaan talousarvion toteumasta raportoidaan kuukausittain ja 4 kuukauden välein laaditaan osavuosiraportti aluehallitukselle.

Tammi – marraskuussa 2023 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella on kertynyt toimintatuottoja 38,8 miljoonaa euroa, joka on 88 prosenttia talousarviosta. Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 1,8 miljoonalla eurolla.

Toimintakuluja on kertynyt tammi – marraskuussa 400,1 miljoonaa euroa. Toimintakulujen toteuma talousarvioon nähden on 95 prosenttia. Vielä keväällä ennustettiin henkilöstökulujen osalta syntyvän talousarvioylitystä neuvoteltujen palkankorotusten kustannusvaikutusten ja palkkaharmonisoinnin myötä. Rekrytointivaikeuksien vuoksi on turvauduttu ostopalveluiden ja vuokratyövoiman lisääntyneeseen käyttöön, joten henkilöstökulujen ennustetaan jäävän 4,5 miljoonaa euroa alle talousarvion. Palveluostojen ennustetaan ylittävän talousarvion 19,4 miljoonalla eurolla. Asiakaspalveluostoihin ennustetaan käytettävän 10,2 miljoonaa ja työvoiman vuokraukseen 18,2 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän. Asiakaspalveluostojen ennusteeseen on sisällytetty Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen noin 6,3 miljoonan euron osuus HUS-yhtymän ennakoidusta 97 miljoonan euron alijäämästä. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta ennustetaan syntyvän 3,0 miljoonaa euroa ylitystä talousarvioon nähden. Kokonaisuudessaan toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvion 14,9 miljoonalla eurolla.

Valtiovarainministeriö on julkaissut 10.10.2023 päivitetyt laskelmat hyvinvointialueiden vuoden 2023 rahoitusta korjaavasta kertakorvauksesta, joka on Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen osalta 13,6 miljoonaa euroa. Joulukuun 2023 valtionrahoitus toteutuu 24.11.2023 päätöksen mukaisesti 0,1 miljoonaa euroa alemmalla tasolla, sillä lakisääteinen vaade iäkkäiden henkilöiden ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakasta kohti noudatettavasta henkilömitoituksen kiristämisestä 0,7 työntekijään ei astunut voimaan 1.12.2023 alkaen. Kokonaisuudessaan valtionrahoitus toteutuu 12,6 miljoonaa euroa budjetoitua suurempana.

Vuosikatteen ennustetaan asettuvan -26,2 miljoonaan euroon. Poistojen jälkeen tilikauden tulosennuste on -27,2 miljoonaa euroa eli tilikauden alijäämän ennustetaan toteutuvan 0,3 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota pienempänä.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja: 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus merkitsee tiedoksi vuoden 2023 talousraportin tammi – marraskuulta.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus merkitsi tiedoksi vuoden 2023 talousraportin tammi – marraskuulta.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.