Palvelujen järjestäminen -lautakunta, kokous 29.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Maksuttomien hoitovälineiden ja -tarvikkeiden jakelu Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella

IUHVADno-2023-708

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot:

hoitotyön johtaja, Heli Sjöblom, heli.sjoblom2(at)itauusimaa.fi
vastuualuejohtaja, terveyspalvelut, Carita Schroder, etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

 

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 24§:n mukaan hyvinvointialueen tehtävänä on järjestää alueensa asukkaiden sairaanhoitopalvelut, joihin sisältyvät muun muassa sairauksien tutkimus, lääketieteellinen taudinmääritys ja hoito sekä hoitosuunnitelman mukaiset pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarvittavat hoitotarvikkeet. Kotisairaanhoidon ja kotisairaalahoidon yhteydessä annettavat hoitosuunnitelman mukaiset pitkäaikaisen sairauden hoitoon liittyvät hoitotarvikkeet sisältyvät hoitoon (1326/2010, 25§).

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992, 5§) määrittää, että pitkäaikaisen sairauden hoitoon liittyvät hoitovälineet ja -tarvikkeet ovat käyttäjälleen maksuttomia. Maksuttomuuden perusteena on lääketieteellisin perustein todettu pitkäaikainen sairaus, joka on kestänyt vähintään 3 kuukautta. Poikkeuksia voidaan tehdä vain perustelluista syistä tai jos tarve on terveydenhuollon ammattilaisen arvioimana pysyvä (esimerkiksi diabetes-, dialyysi- ja avannetarvikkeet).

Itä- Uudellamaalla hoitotarvikejakelun käytäntöjä ja hoitotuotteita on yhtenäistetty alueellisen työryhmän toimesta vuonna 2016. Silloin yhtenäistämisprosessissa mukana olleet Itä- Uudenmaan kunnat ovat noudattaneet yhteisiä alueellisia kriteerejä hoitotarvikejakelussa, mutta hyvinvointialueuudistuksen myötä ohjeistuksen päivittämisen tarve on noussut esille.  Maksuttomien hoitovälineiden ja - tarvikkeiden jakeluohjeistus on alueella oltava yhtenäinen, jotta jakelu on yhdenvertaista, tarvikkeet ja välineet hoidon näkökulmasta vaikuttavia ja kustannuksia voidaan hillitä.

Hoitotarvikejakelun tavoitteena on edistää asiakkaan omahoidon edellytyksiä ja asiakkaan sitoutumista hoitoon sekä parantaa asiakkaan toiminta- ja työkykyä. Valitsemalla oikeat hoitovälineet ja -tarvikkeet voidaan vaikuttaa oleellisesti hoidon onnistumiseen ja edistää asiakkaan kotona selviytymistä sekä ehkäistä raskaampien palvelumuotoihin siirtymistä.

Lähetteet hoitotarvikejakeluun tulevat sekä alueen perusterveydenhuollon sisältä että erikoissairaanhoidosta, työterveyshuollosta ja yksityisiltä palveluntuottajilta. Maksuttomien hoitovälineiden ja -tarvikkeiden kustannukset ovat jatkuvasti kasvussa johtuen niin väestön ikääntymisestä, pitkäaikaissairauksien lisääntymisestä kuin hoitomuotojen kehittymisestä. Kustannusten kasvua voidaan hillitä vaikuttavien hoitovälineiden ja -tarvikkeiden valinnan lisäksi asiakkaiden ohjauksella ja hoitoon sitouttamisella sekä terveydenhuollon ammattilaisten täydennyskoulutuksella. Pitkällä aikavälillä ehkäisevä työ muun muassa kansansairauksien osalta on kustannusvaikuttavuudeltaan merkittävää. Vaikka hoitotarvikejakelu olisi runsasta, kokonaiskustannukset jäävät kuitenkin asiakaskohtaisesti aina raskaampia palvelumuotoja edullisimmaksi.

Maksuttomien hoitovälineiden ja -tarvikkeiden jakelun kokonaiskustannukset olivat vuonna 2022 Itä- Uudenmaan alueen kunnissa yhteensä noin 2,8M€ (pl. Myrskylä ja Pukkila). Asiakasvolyymeista johtuen suurimmat kustannukset aiheutuvat inkontinenssituotteista ja diabeteksen hoitotarvikkeista.

Esimerkiksi maksuttomien inkontinenssituotteiden kustannukset olivat Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen kunnissa (pl. Myrskylä ja Pukkila) yhteensä noin 645 000€. Merkittäviä kustannuksia aiheuttavat myös esimerkiksi kroonisten haavojen hoidot, jos hoitovastetta ei saada käyttöönotetuilla tuotteilla vaan hoidot pitkittyvät.

Ehdotus

Sosiaali- ja terveysjohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta hyväksyy Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hoitotarvikejakelun ohjeistuksen.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen korjauksen jälkeen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hoitotarvikejakelun ohjeistuksen.

Eriävä mielipide

  •  

     

     

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja lisäsi teknisenä korjauksena pykälätekstiin:

Terveydenhuollon ammattilainen voi myöntää maksuttomuuden heti hoidon alkaessa mikäli tarve tulee olemaan pysyvä tai pitkäaikainen.


Muutoksenhaku

Hyvinvointialuelaki 139 §.

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • hyvinvointialueen jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika                                                                                  

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukiolon päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Itä-Uudenmaan aluehallitus ja lautakunnat sekä niiden jaoston ja alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Oikaisuvaatimus toimitetaan kirjaamoon.

Yhteystiedot, posti- ja käyntiosoite:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamo

WSOY-talo, Mannerheiminkatu 20 K 3 krs, 06100 Porvoo

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Itä-Uudenmaan aluehallituksen kirjaamosta.