Palvelujen järjestäminen -lautakunta, kokous 15.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Omaishoidon tuen soveltamisohje

IUHVADno-2023-57

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot:

vastuualuejohtajat Kirsi Oksanen (ikääntyneiden palvelut) ja Ilona Koskenniemi (perhe- ja sosiaalipalvelut), etunimi.sukunimi@itauusimaa.fi

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki on lakisääteinen harkinnanvarainen sosiaalipalvelu, joka on osa sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuutta. Hyvinvointialue vastaa omaishoidon tuen järjestämisestä ja päättää sen laajuudesta sekä siitä, miten paljon hoitopalkkioihin ja palveluihin osoitetaan määrärahoja hyvinvointialueen talousarviossa.

Omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 3 §:n mukaan hyvinvointialue voi myöntää omaishoidon tukea, jos kaikki seuraavat edellytykset toteutuvat:

 1. henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai huolenpitoa;
 2. hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palvelujen avulla;
 3. hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia;
 4. omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävä;
 5. hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva; ja
 6. tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista. Omaishoito toteutetaan yhteistyössä kaupungin vanhus- ja vammaispalvelujen, omaishoidettavan, omaishoitajan ja muiden toimijoiden kanssa.

 

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuki myönnetään vammaispalveluista ja yli 65-vuotiaiden ikääntyneiden palveluista.

Omaishoitotilanteen sitovuutta omaishoitajalle arvioidaan huolenpidon kertoina. Kerta pitää sisällään auttamista jokapäiväisissä henkilökohtaisissa toiminnoissa. Kerta tyypillisesti sisältää avunantoa useammassa henkilökohtaisessa toiminnossa, mutta huolehtiminen yhdestäkin toiminnosta voi riittää.

Asiakkaiden palvelutarvetta arvioidaan aina kokonaisarvioinnin perusteella. Arvioinnissa käytetään hyväksi erilaisia toimintakykymittareita.

Hoitoisuusluokkien myöntämisperusteet ovat pääpiirteissään samat lasten (alle 18-vuotiaat) ja aikuisten omaishoitotilanteessa. Omaishoitotilanteen luonne on kuitenkin erilainen lapsilla ja aikuisilla. Lapsilla huolenpidon tarvetta verrataan aina poikkeamana ikätasoon nähden, toisin sanoen hoidon tarvetta verrataan samanikäisen terveen tai vammattoman ja toimintakykyisen lapsen huolenpidon tarpeisiin.

Omaishoidon tuen hoitoisuusluokat jaetaan kolmeen eri tasoon riippuen hoidon sitovuudesta. Alimmaisessa hoitoisuusluokassa (I) hoidettava tarvitsee hoitoa ja huolenpitoa säännöllisesti joka päivä. Keskimmäisessä hoitoisuusluokassa (II) hoidon ja huolenpidon tarve on säännöllistä vuorokauden eri aikoina. Ylimmässä hoitoisuusluokassa (III) hoidon ja huolenpidon tarve on yhtäjaksoista tai lähes yhtäjaksoista.

Omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Hoitopalkkiot tarkistetaan vuosittain. Ehdotus omaishoitopalkkioiksi vuodelle 2023 ovat

I Alin hoitoisuusluokka 450 €

II Keskimmäinen hoitoisuusluokka 847,22 €

III Ylin hoitoisuusluokka 1328,18 €

Omaishoidon tuen toimintaohjeen yhtenäistäminen on tehty yhteistyössä kaikkien kuntien kanssa ja siinä on hyödynnetty kuntien olemassa olevia toimintaohjeita. Myöntämisperusteet perustuvat THL:n julkaisuun ehdotuksesta omaishoidon tuen kansallisiksi myöntämisperusteiksi.

Ehdotus

Sosiaali- ja terveysjohtaja:

Palvelujen järjestäminen -lautakunta hyväksyy Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen omaishoidon tuen soveltamisohjeen 01.02.2023 alkaen

Pykälä tarkastetaan heti.

 

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta päätti yksimielisesti  hyväksyä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen omaishoidon tuen soveltamisohjeen 01.02.2023 alkaen.

Samalla Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta päätti yksimielisesti, että toimintaohje päivitetään seuraavan kerran toukokuussa.

Pykälä tarkastettiin heti kokouksessa.

 

Kokouskäsittely

Esittelijä muutti taulukkoa ohjeessa kohdassa 3.8.  1.1. Aikuiset- toimintakykymittareiden hyödyntäminen arvioinnissa siten, että päivitetään teknisenä korjauksena.

Esittelijä totesi, että omaishoitopalkkio vuodelle 2023 käsitellään Itä-Uudenmaan hyvinvointialuehallituksessa eikä näin ollen käsitelty tässä kokouksessa. 

Lautakunta kävi läpi neuvostojen lausunnot, jotka jaettiin jäsenille ennen kokousta (liite § 14).


Muutoksenhaku

Hyvinvointialuelaki 139 §.

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • hyvinvointialueen jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika                                                                                  

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukiolon päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Itä-Uudenmaan aluehallitus ja lautakunnat sekä niiden jaoston ja alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Oikaisuvaatimus toimitetaan kirjaamoon.

Yhteystiedot, posti- ja käyntiosoite:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamo

WSOY-talo, Mannerheiminkatu 20 K 3 krs, 06100 Porvoo

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Itä-Uudenmaan aluehallituksen kirjaamosta.