Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta, kokous 6.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Laatu- ja valvontaohjelman mukaisten valvontakäyntien toteutuminen vuonna 2023

IUHVADno-2024-710

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: 
laatupäällikkö Rebecca Sjöholm, etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

Hyvinvointialueen hallintosäännön 27 §:n mukaan kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta ohjaa potilas- ja asiakasturvallisuuden strategiaa ja edistää yhtenäistä turvallisuuskulttuuria sekä valvoo hyvinvointialueen palveluiden laatustrategian toteutumista.  

Vuonna 2023 valvonnan painopisteitä olivat:   

  • Omavalvontasuunnitelmat, niiden ajantasaisuus ja toteutuminen 
  • Palvelusetelien käyttö  
  • Itäisen alueen sote-palvelut: henkilöstömitoitus, lakisääteisten palvelujen järjestäminen (saatavuus, jatkuvuus, turvallisuus, laatu ja yhdenvertaisuus)  
  • Kotihoito  
  • Henkilöstö, lääkehoito, palvelu- ja hoitosuunnitelmat  
  • Hoitoon pääsy terveysasemilla ja suun terveydenhuoltoon  
  • Neuvola-asetuksen toimeenpano  
  • Henkilöstömitoituksen toteutuminen sosiaalihuollossa  
  • Nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen riittävyys

 

Alkuvuonna 2023 valvonta painottui vahvasti palveluntuottajien ohjaukseen ja neuvontaan ennakollisen valvonnan puitteessa. Suunnitelmalliset valvontakäynnit käynnistyivät elokuussa 2023 ja ne toteutettiin pääosin ympärivuorokautisiin asumispalveluyksiköihin. Aikavälillä 21.8.-31.12.2023 valvonta- ja laatuyksikkö toteutti yhdessä vastuualueiden kanssa 75 suunnitelmallista valvontakäyntiä. Asiakas- ja potilasturvallisuuden erityisasiantuntijan ja hygieniahoitajan osaamista hyödynnettiin tarvittaessa valvontakäynneillä. Reaktiivisia valvontoja tehtiin yhteensä 9 kpl vuoden 2023 aikana.  

Valvontakäynnit toteutettiin laajoina ja niissä kiinnitettiin huomiota esimerkiksi turvalliseen lääkehoitoon, lääkinnällisiin laitteisiin, hoito- ja kuntoutussuunnitelmiin, asiakkaiden ja potilaiden oikeuksiin, henkilöstöön (mitoitus, pätevyydet), kirjaamiseen sekä tiloihin.  

Laatu- ja omavalvontaohjelmassa todetaan, että hyvinvointialue julkaisee julkiset valvontatiedot ja toimintakertomuksen hyvinvointialueen verkkosivuilla.  

 

Ehdotus

Vs. kehittämisjohtaja:

Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta merkitsee tiedoksi valvontakoosteen 2023. 

Päätös

Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta merkitsi tiedoksi valvontakoosteen 2023. 


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.