Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta, kokous 6.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Hyvinvointialueen vuoden 2024 järjestöavustusten hakuprosessin käynnistäminen

IUHVADno-2024-713

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot:
osallisuuden erityisasiantuntija Nanna Kostiainen, etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

Hyvinvointialueen hallintosäännön 27 § mukaan kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta päättää myönnettävien yleisten avustusten periaatteista ja menettelytavoista sekä jakamisesta määrärahojen puitteissa.  

Lautakunta on kokouksessaan 3.5.2023 päättänyt järjestöavustusten myöntämisperiaatteista ja pisteytysohjeesta. Myöntämisperiaatteiden mukaan hyvinvointialue myöntää avustuksia talousarviomäärärahojensa puitteissa. Vuonna 2023 avustus on käytettävä vuoden kuluessa sen myöntämisestä. Avustus myönnetään kerran vuodessa ja se on käytettävä myöntämisvuoden aikana vuodesta 2024 alkaen.  

Hyvinvointialue ja alueen kunnat ovat keskustelleet järjestöavustusten hakuajoista ja avustusten myöntämisestä helmikuussa 2024. Tapaamisessa kartoitettiin riskejä sille, että jokin järjestö ei voisi myöntämiskriteerien perusteella saada avustusta kunnista eikä myöskään hyvinvointialueelta. Alueen kuntien avustusten hakuajat ajoittuvat maalis-toukokuulle vuosittain. Keskustelun pohjalta nähtiin järkevänä, että hyvinvointialueen avustushaku ajoittuisi elokuulle. Hakujen eriaikaisuus mahdollistaa vuoropuhelun kuntien kanssa ennen avustusten myöntämistä. Pienten järjestöjen resurssoinnin kannalta kuntien ja hyvinvointialueen erilliset hakuajat helpottavat hakemusten laatimista. 

Hyvinvointialueen vuoden 2024 järjestöavustusten sähköinen haku avataan ajalle 1.–31.8.2024. Järjestöavustusten haku ja myöntämisprosessi noudattaa 3.5.2023 lautakunnan tekemää päätöstä järjestöavustusten myöntämisperiaatteista ja pisteytysohjeista ja sen vuoksi myöntämisperiaatteet tulee päivittää siten, että avustukset tulee käyttää vuoden kuluessa sen myöntämisestä myös jatkossa.  

Järjestöavustuksen hakemisesta viestitään hyvinvointialueella kattavasti eri viestintäkanavia hyödyntäen. Järjestöavustusten haun avautumisesta laaditaan virallinen kuulutus, joka julkaistaan hyvinvointialueen verkkopalvelussa. Tiedote haun avautumisesta lähetetään suomen- ja ruotsinkieliselle paikallismedialle, aluehallitukselle ja aluevaltuustolle sekä kunnille. Avustushausta tiedotetaan myös hyvinvointialueen sosiaalisen median kanavissa. 

Järjestöavustushakijoille järjestetään kaksi kyselytuntia elokuussa 2024, jossa osallisuuden erityisasiantuntija sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen erityisasiantuntijat vastaavat avustushakemuksiin liittyviin kysymyksiin.  

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella on vuonna 2024 käytettävissä 100 000 € järjestöjen ja yhdistysten avustuksiin. 

Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta päättää järjestöavustusten myöntämisestä lokakuun kokouksessaan.  

Ehdotus

Vs. kehittämisjohtaja:

Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta päättää tehdä muutoksen 3.5.2023 hyväksymiinsä järjestöavustusten myöntämisperiaatteisiin siten, että avustukset tulee käyttää vuoden kuluessa sen myöntämisestä.  

Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta hyväksyy järjestöavustusten hakuajaksi 1.–31.8.2024, ja päättää järjestöavustusten myöntämisestä lokakuun kokouksessaan. 

Päätös

Kehittäminen ja yhteistyölautakunta päätti tehdä muutoksen 3.5.2023 hyväksymiinsä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysalan järjestöavustusten myöntämisperiaatteisiin, kohta 6 (Avustusmääräraha ja avustusten käyttö) siten, että avustukset tulee käyttää vuoden kuluessa sen myöntämisestä.

Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta hyväksyi järjestöavustusten hakuajaksi 1.–31.8.2024, ja päättää järjestöavustusten myöntämisestä lokakuun kokouksessaan. 

Kokouskäsittely

Esittelijä päätti muuttaa päätösehdotustaan seuraavaan muotoon:

Kehittäminen ja yhteistyölautakunta päättää tehdä muutoksen 3.5.2023 hyväksymiinsä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysalan järjestöavustusten myöntämisperiaatteisiin, kohta 6 (Avustusmääräraha ja avustusten käyttö) siten, että avustukset tulee käyttää vuoden kuluessa sen myöntämisestä.

Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta hyväksyy järjestöavustusten hakuajaksi 1.–31.8.2024, ja päättää järjestöavustusten myöntämisestä lokakuun kokouksessaan. 


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.