Aluehallitus, kokous 26.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 276 Yhtiökokousedustajan nimeäminen Oy Apotti Ab:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

IUHVADno-2023-3694

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: johtava lakimies Salla Paavilainen,
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen omistusosuus yhtiöstä 1.1.2023 lähtien on 1,00 %. Oy Apotti Ab:n ylimääräinen yhtiökokous järjestetään tiistaina 7.11.2023 klo 10 Teams-kokouksena. Kokouksessa käsitellään liitteenä olevan esityslistan mukaiset asiat.Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 19 §:n 19 kohdan mukaan aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. 

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää 

  1. nimetä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen yhtiökokousedustajan 7.11.2023 pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja 
  2. antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi kannattaa esityslistan mukaisia pohjaehdotuksia.  

Päätös

Aluehallitus päätti

  1. nimetä johtava lakimies Salla Paavilaisen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen yhtiökokousedustajaksi 7.11.2023 pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja 
  2. antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi kannattaa esityslistan mukaisia pohjaehdotuksia.  

Muutoksenhaku

Hyvinvointialuelaki 139 §.

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • hyvinvointialueen jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika                                                                                  

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukiolon päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Itä-Uudenmaan aluehallitus ja lautakunnat sekä niiden jaoston ja alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Oikaisuvaatimus toimitetaan kirjaamoon.

Yhteystiedot, posti- ja käyntiosoite:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamo

WSOY-talo, Mannerheiminkatu 20 K 3 krs, 06100 Porvoo

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Itä-Uudenmaan aluehallituksen kirjaamosta.