Aluehallitus, kokous 26.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 275 Asukasvuokrasopimusten vuokrien korottaminen

IUHVADno-2023-3667

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: kiinteistöpäällikkö Riikka Hopealinna
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen vuokraamien toimitilojen vuokrasopimusten mukaan vuokria tullaan korottamaan 1.1.2024 alkaen. Nykyisisten vuokrasopimusten ehtojen mukaan vuokrankorotukset perustuvat elinkustannusindeksiin, kiinteistöjen ylläpitoindeksiin tai ARA – sopimusehtoihin. Vuokrankorotusilmoitukset on tulleet tai tulevat virallisesti tiedoksi loppuvuoden aikana sopimusehdoista riippuen. Ennakkoon saatujen tietojen mukaan hyvinvointialueen vuokraamien toimitilojen vuokrat tulevat vuoden 2024 aikana nousemaan arviolta 5–7 %.

Hyvinvointialue jälleenvuokraa asumispalveluyksiköiden asuintiloja yksiköissä palvelua saaville asukkaille. Hyvinvointialueen maksettavaksi tulevat vuokrat vaikuttavat hyvinvointialueen jälleen asukkaille vuokrattavien asuntojen vuokriin. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tulee näin ollen korottaa myös asukkaiden vuokria asukasvuokrasopimusten ehtojen mukaisesti. Asukkaiden vuokrasopimuksissa on erilaisia korotusehtoja, joten korotukset tehdään aina kulloisenkin sopimuksen mahdollistamissa rajoissa.

Vuokran korotusilmoitukset tulee antaa tiedoksi asukkaille hyvissä ajoin, eli vähintään kuukautta ennen vuokran korottamista. Vuokrankorotukset koskevat ikääntyneiden ja vammaisten asumispalveluyksiköissä asuvia asiakkaita.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja: 

Aluehallitus päättää, että asukasvuokria korotetaan asukasvuokrasopimusten ehtojen mukaisesti 1.1.2024 alkaen.

Päätös

Asia palautettiin valmisteluun.

Kokouskäsittely

Pöytäkirjaan merkittiin, että toinen varapuheenjohtaja Tapani Eskola poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi, klo 20.43-20.47 (yleislausekejäävi, hallintolaki 28.1 § kohta 7).

Puheenjohtajan esitys asian palauttamisesta valmisteluun mm. asukas- ja asuntomäärän sekä vuokranantajien selvittämiseksi, hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.